Sectii sportive

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CLUBULUI SPORTIV “VIITORUL” VASLUI

CAPITOLUL I

 

Dispoziţii generale

Art.1. Clubul Sportiv “VIITORUL” Vaslui, denumit in continuare clubul, este persoana juridica, infiintat ca institutie publica in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului.

Art.2. Clubul Sportiv “VIITORUL” Vaslui îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu cele ale prezentului  regulament.

Art.3. Clubul Sportiv “VIITORUL” Vaslui se organizează şi funcţionează după prezentul regulament de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al Ministrului Tineretului si Sportului şi se bucură de drepturile conferite de lege.

Art.4. (1)

 1. Clubul Sportiv “VIITORUL” Vaslui;
 2. Strada Decebal Nr.1, localitatea Vaslui, judetul Vaslui, cod 730227 ;
 3. Culorile clubului si insemnele - alb, albastru, emblema, steag, insigna si stampila proprie;
 4. secţia/secţiile pe ramură de sport - atletism, lupte, taekwondoo wtf, judo;

(2) Schimbarea denumirii Clubului Sportiv “VIITORUL” Vaslui se face numai prin Hotarare de Guvern.

Art.5.Clubul Sportiv “VIITORUL” Vaslui este finanţat din subventii de la bugetul de stat, venituri proprii ale institutiei si venituri proprii de la Ministrului Tineretului si Sportului, în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL II

 

Scopul şi obiectul de activitate

Art.6. Scopul :

         Organizarea, conducerea si dezvoltarea activitatii sportive proprii sub toate formele sale, fără discriminări politice, rasiale, religioase, etc.

Art.7.  Obiectul de activitate:

 1. performanţa, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale;
 2. promovarea spiritului de fair-play, combaterea şi prevenirea violenţei şi dopajului;
 3. promovarea uneia sau mai multor discipline sportive;
 4. administrarea bazei materiale sportive proprii;
 5. organizarea de competiţii sportive în conformitate cu statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale;
 6. activităţi de transport rutier, respectiv efectuarea de transport cu mijloace proprii ( microbus, autobus, etc.) pentru persoane şi/ sau mărfuri, pe plan intern şi/sau  internaţional în interes propriu şi / sau alte institutii si structuri sportive;
 7. alte activităţi în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate, în condiţiile legii.

Art.8. Clubul Sportiv “VIITORUL” Vaslui promovează, cu prioritate, disciplinele, ramurile şi probele sportive cuprinse în programul jocurilor olimpice.

 

CAPITOLUL III

 

Structura organizatorică şi funcţionarea Clubului Sportiv “VIITORUL” Vaslui.

Art.9.(1) In concordanţă cu statul de funcţii aprobat de Ministerului Tineretului si Sportului, în structura organizatorică a Clubului Sportiv “VIITORUL” Vaslui funcţioneaza, următoarele compartimente:

 • compartimentul sport;
 • compartimentul financiar-contabilitate – resurse umane;
 • compartimentul achizitii publice – investitii – patrimoniu – administrativ – secretariat si relatii publice;

(2) Compartimentele funcţionale enumerate la alin.(1)  sunt în directa subordonare a directorului.

(3) Structura organizatorica a Clubului Sportiv “VIITORUL” Vaslui este prevazuta in anexa la prezentul Regulament de organizare si functionare.

Art.10. Clubul Sportiv “VIITORUL” Vaslui se afiliaza la federaţiile sportive naţionale corespunzătoare secţiilor pe ramură de sport proprii, si dupa caz, la asociatiile judetene pe ramura de sport.

Art.11 Clubul Sportiv “VIITORUL” Vaslui va respecta prevederile specifice din normele si regulamentele federatiilor sportive nationale si, dupa caz, ale ligilor profesioniste din ramura de sport respectiva.

Art.12.Infiinţarea unei secţii pe ramură de sport se poate face numai prin ordin al presedintelui Autoritatii, astfel;

 1. la solicitarea clubului, cu avizul Direcţiei Judetene pentru Sport si Tineret Vaslui;
 2. la propunerea  Direcţiei Judetene pentru Sport si Tineret Vaslui;
 3. la propunerea federatiilor sportive nationale pe ramura de sport;
 4. la propunerea directiei de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului qi Sportului;

Art.13. (1) Desfiinţarea unei secţii pe ramură de sport se poate face numai prin ordin al presedintelui Autoritatii, astfel :

 1. la solicitarea clubului, cu avizul conform al Direcţiei Judetene pentru Sport si Tineret Vaslui;
 2. la propunerea Direcţiei Judetene pentru Sport si Tineret Vaslui;
 3. la propunerea direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului si Sportului;
 4. în cazul in care clubul işi pierde calitatea de membru al federaţiilor sportive naţionale la care a fost afiliat.

(2) In cazul desfiinţării unei secţii pe ramură de sport, Clubul are obligaţia de a întreprinde demersurile necesare pentru radierea din evidenţele federaţiilor sportive naţionale, conform procedurii stabilite prin statutul acestora şi,  după caz,  de la asociaţiile judeţene pe ramura de sport la care s-au afiliat.

Art.14. Principalele atribuţii ale compartimentului sport sunt următoarele:

 1. a) prin personalul de specialitate, organizează activitatea cabinetului metodic şi sprijină perfecţionarea profesională a antrenorilor din cadrul clubului;
 2. b) sprijină logistic şi organizatoric activitatea secţiilor pe ramura de sport;
 3. c) urmăreşte şi sprijină participarea sportivilor la competiţiile naţionale şi internaţionale;
 4. d) participă la elaborarea calendarului sportiv competiţional al clubului şi urmăreşte derularea acestuia;
 5. e) organizează acţiunile din calendarul sportiv propriu;
 6. f) îndrumă şi controlează, din punct de vedere tehnico-metodic şi de specialitate activitatea secţiilor pe ramură de sport;
 7. g) colaborează cu Direcţia Judeteana pentru Sănătate Publică Vaslui, în scopul organizării şi dezvoltării cabinetelor de medicină sportivă, în vederea asigurării controalelor medicale specifice sportivilor de performanţă;
 8. h) colaborează cu Consiliul Local, instituţiile publice cu atribuţii în sport, structuri sportive şi agenţi economici în derularea programelor sportive proprii;
 9. i) iniţiază măsurile necesare pentru prevenirea violenţei la manifestările sportive, precum şi a dopajului în sport;
 10. j) organizează şi ţine la zi baza de date a activităţii secţiilor pe ramură de sport şi urmăreşte evaluarea şi raportarea indicatorilor prevăzuţi în programele sportive proprii;
 11. k) colaborează cu Inspectoratul Scolar Judetean, cu unităţile de învăţământ şi cu instituţiile de învăţământ superior, pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a antrenorilor si sportivilor clubului.

Art.15. Principalele atribuţii ale compartimentului financiar-contabilitate – resurse umane:

 1. in domeniul financiar – contabil :
 2. a) organizează activitatea de elaborare a bugetului clubului şi asigură transmiterea acestuia Ministrului Tineretului si Sportului la termenele stabilite;
 3. b) elaborează şi transmite Ministerului Tineretului si Sportului repartizarea pe trimestre a creditelor aprobate; avizează propunerile de modificare a acestora;
 4. c) organizează activitatea de control financiar preventiv propriu;
 5. d) întocmeşte şi transmite Ministerului Tineretului si Sportului solicitarea lunară de fonduri de la bugetul de stat;
 6. e) organizează activitatea de execuţie a bugetului şi ţine evidenţa angajamentelor legale, a plăţilor efectuate şi întocmeşte situaţiile privind raportarea acestora;
 7. f) urmăreşte îndeplinirea planului de venituri proprii şi prezintă periodic rapoarte directorului;
 8. g) avizează propunerile de modificare a bugetului de venituri şi cheltuieli ale clubului;
 9. h) organizează evidenţa contabilă a clubului;
 10. i) întocmeşte şi supune spre aprobare proiecte de decizii şi instrucţiuni referitoare la domeniul de activitate al compartimentului, precum şi alte documente care se referă la fondurile publice şi / sau patrimoniul clubului;
 11. j) organizează circuitul intern al documentelor financiar-contabile;
 12. k) organizează şi participă la activitatea de inventariere anuală a patrimoniului clubului;
 13. l) colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Direcţiei Judetene pentru Sport si Tineret Vaslui, Ministerului Tineretului si Sportului, prefectură şi alte organe ale administraţiei publice locale, pentru realizarea atribuţiilor ce revin compartimentului economic;
 14. m) ţine evidenţa bunurilor imobile aparţinând domeniului public, aflate în administrarea clubului şi comunică Ministerului Tineretului si Sportului la termenele stabilite, modificările intervenite;
 15. n) lunar întocmeşte balanţe de verificare, analizează situaţia financiară a clubului şi face propuneri de rentabilizare a activităţii acesteia;
 16. o) trimestrial întocmeşte bilanţul financiar, iar după aprobare îl transmite Ministerului Tineretului si Sportului;
 17. p) furnizează informaţii cu privire la situaţia patrimonială a clubului, atunci când i se solicită;
 18. q) întocmeşte şi urmăreşte avizarea şi aprobarea documentelor privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor materiale şi servicii ale clubului;
 19. r) întocmeşte orice alte situaţii financiar-contabile prevăzute de actele normative în vigoare sau la solicitarea conducerii Ministerului Tineretului si Sportului, a altor instituţii centrale si locale;
 20. s) ţine evidenţa documentelor intrate în cadrul compartimentului, precum şi a celor elaborate de acesta;
 21. t) selectează, grupează în dosare şi transmite spre păstrare arhivei clubului documentele financiar-contabile.
 22. 2. In domeniul resurselor umane :
 23. a) elaboreaza, anual sau ori de cite ori se impune, statul de functii si de personal al clubului, il actualizeaza atunci cind intervin modificari in structura organizatorica, de personal sau in drepturile de salarizare si il supune spre aprobare conducerii Autoritatii, in conditiile legii;
 24. b) intocmeste si avizeaza proiectele de decizie ale directorului pentru aspectele care vizeaza domeniul sau de activitate;
 25. c) raspunde de sistemul de salarizare la nivelul clubului si asigura, in baza dispozitiilor legale, managementul resurselor umane;
 26. d) colaboreaza la intocmirea regulamentelor, ordinelor, instructiunilor, precum si a altor acte cu caracter normativ elaborate de catre club;
 27. e) stabileste necesarul lunar de fonduri la titlul “Cheltuieli de personal” si totodata transmite Compartimentului Financiar – Contabil propuneri privind modificarea bugetului pentru domeniul resurselor umane;
 28. f) intocmeste lunar statele de plata si declaratiile privind obligatiile de plata catre bugetul de stat : contributiile pentru asigurari sociale de stat, somaj, sanatate, impozit pe salariu si asigura transmiterea acestora catre organele abilitate, in termenele prevazute de lege;
 29. g) avizeaza documentele privind angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor de personal, exclusiv cheltuielile de deplasare; avizeaza notele de fundamentare, precum si documentele de angajare a cheltuielilor privind perfectionarea profesionala a personalului din cadrul clubului;
 30. i) intocmeste si tine evidenta fiselor fiscale si le transmite, in termenul legal stabilit, atit organelor fiscale, cit si salariatilor din cadrul clubului;
 31. j) intocmeste lucrarile privind acordarea salariilor de merit si a premiilor pentru personalul din cadrul clubului, in colaborare cu celelalte compartimente;
 32. k) intocmeste programarea concediilor de odihna pentru salariatii clubului si tine evidenta acestora;
 33. l) gestioneaza fisele de post pentru personalul din cadrul clubului;
 34. m) organizeaza, dupa aprobarea Ministerului Tineretului si Sportului, concursurile pentru ocuparea posturilor de executie vacante si temporar vacante si gestioneaza aceste posturi;
 35. n) intocmeste si elaboreaza, in colaborare cu compartimentele de specialitate, bibliografia si tematica, precum si documentele privind procedura prealabila organizarii concursurilor, cit si cele privind finalizarea acestora si participa in comisiile de concurs si a celor de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante;
 36. o) intocmeste documentatia necesara pentru plata indemnizatiilor de concurs, a membrilor comisiilor de concurs si a celor de solutionare a contestatiilor;
 37. p) transmite catre toate compartimentele clubului, criteriile pe baza carora se face evaluarea performantelor individuale, monitorizeaza procesul de evaluare a personalului din aparatul propriu, primeste si pastreaza rapoartele de evaluare;
 38. r) intocmeste documentele de incadrare, respectiv de numire, detasare, suspendare, sau incetare pentru personalul din cadrul clubului, inclusiv stabilirea drepturilor salariale, potrivit prevederilor legale in vigoare;
 39. s) intocmeste, documentele privind reincadrarile, indexarile salariale, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
 40. s) intocmeste, actualizeaza si tine evidenta dosarelor de personal;
 41. t) verifica si tine evidenta pontajelor lunare primite de la compartimentele clubului;
 42. t) intocmeste documentatia in vederea cercetarii abaterilor disciplinare si asigura secretariatul comisiilor constituite in acest scop, in baza referatelor compartimentelor respective, temeinic justificate, punind la dispozitie toate informatiile in acest sens;
 43. u) intocmeste raportarile solicitate de catre Ministerul Finanlelor Publice, Institutul National de Statistica si alte organe ale administratiei publice, privind numarul de personal si drepturile salariale;
 44. v) intocmeste Registrul general de evidenta a salariatilor, opereaza in acestea inregistrarile prevazute de lege si asigura depunerea la sediul Inspectoratului Teritorial de Munca potrivit actelor normative in domeniu;
 45. x) intocmeste dosarele de pensionare pentru personalul din cadrul clubului; intocmeste si elibereaza, la cerere, documente specifice activitatii de resurse umane, cu respectarea prevederilor legale; acorda consiliere de specialitate la solicitarea compartimentelor din cadrul clubului;
 46. y) completeaza si tine evidenta legitimatiilor de serviciu pentru personalul clubului;
 47. z) indeplineste alte sarcini ce i se repartizeaza, in limita prevederilor legale in vigoare. w) raspunde de sistemul de salarizare la nivelul clubului;

Art.16. Principalele atribuţii ale compartimentului achizitii publice – investitii – patrimoniu – administrativ – secretariat si relatii publice:

 1. in domeniul achizitiilor publice :
 2. a) elaboreaza si, dupa caz, actualizeaza, pe baza necesitatilor transmise de celelalte compartimente ale institutiei, Programul anual al achizitiilor publice,
 3. b) elaboreaza sau, dupa caz, coordoneaza activitatea de elaborare a documentatiei de atribuire sau, in cazul organizarii unui concurs de solutii, a documentatiei de concurs;
 4. c) informeaza Ministerul Finantelor Publice (UCVAP), conform legislatiei in vigoare, ori de cite ori urmeaza sa deruleze proceduri de licitatii deschise sau restrinse;
 5. d) aplica si finalizeaza procedurile pentru achizitii publice prevazute in programul anual al achizitiilor publice al clubului, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
 6. e) indeplineste obligatiile referitoare la publicitate, asa cum sunt acestea prevazute de O.U.G. 34/2006 privind achizitiile publice;
 7. f) se ocupa de efectuarea achizitiilor directe, conform legislatiei in vigoare, si in baza notelor de fundamentare si a referatelor de oportunitate a achizitiilor, aprobate de conducatorul clubului;
 8. g) constituie, tine evidenta si pastreaza dosarele de achizitie publica incheiate la nivelul clubului;
 9. h) elaboreaza raportul anual privind contractele de achizitii publice atribuite si il transmite prin intermediul S.E.A.P., in termenul prevazut de lege, catre Autoritatea Nationala de Reglementare si Monitorizare a Achizitiilor Publice;
 10. i) persoana/persoanele desemnate cu atributii pe linia achizitilor publice fac parte, in calitate de presedinte sau membri, din comisiile de evaluare privind procedurile de achizitii publice in baza dispozitiei emise de catre conducerea clubului;
 11. j) formuleaza punctul de vedere al autoritatii contractante la eventualele contestatii ale operatorilor economici depuse la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor;
 12. k) pastreaza confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele cu care intra in contact.
 13. in domeniul investitii :
 14. a) intocmeste listele de investitii pentru activele fixe, conform bugetului aprobat;
 15. b) participa in calitate de membru al comisiei de receptie partiala sau la terminarea lucrarilor de investitii care se executa la nivelul clubului;
 16. c) participa in calitate de membru al comisiei de receptie a masinilor/utilajelor/echipamentelor de natura mijloacelor fixe;
 17. d) respecta prevederile legale pe linia investitiilor publice.
 18. in domeniul administrativ :
 19. a) fundamentează şi prezintă propuneri privind cheltuielile materiale şi servicii la nivelul clubului, pentru a fi incluse în proiectul de buget;
 20. b) organizează şi asigură condiţii corespunzătoare pentru folosirea, păstrarea, respectiv depozitarea bunurilor materiale aflate în gestiune;
 21. c) transmite documentele justificative la compartimentul economic, în termen util pentru efectuarea plăţii la data scadentă;
 22. d) asigură recuperarea cheltuielilor pentru utilităţi consumate de terţi utilizatori ai patrimoniului aflat în administrarea clubului;
 23. e) asigură curăţenia şi igienizarea bazelor sportive şi a celorlalte spaţii administrate;
 24. f) răspunde de întocmirea şi prelucrarea foilor de parcurs pentru mijloacele de transport proprii;
 25. g) prezinta propuneri privind eventualele reparatii la cladiri, inlocuirea unor instalatii si folosirea eficienta a dotarilor si a altor bunuri din patrimoniul administrat de club;
 26. h) intocmeste referatul de necesitate pentru achizitionarea materialelor si consumabilelor necesare desfasurarii activitatii clubului.
 27. in domeniul secretariat si relatii publice :
 28. a) executa lucrari de secretariat ale clubului privind corespondenta, evidenta deciziilor emise de director, multiplica si repartizeaza documentele;
 29. b) realizeaza inregistrarea documentelor primite si respectarea circuitului stabilit prin decizia directorului;
 30. c) organizeaza, gestioneaza si pastreaza arhiva clubului;
 31. d) executa redactarea sau multiplicarea documentelor si organizeaza expedierea acestora potrivit destinatiilor;
 32. e) intocmeste referatul de necesitate pentru achizitionarea materialelor si consumabilelor necesare desfasurarii activitatii clubului;
 33. f) organizeaza si asigura, in conformitate cu prevederile legale, liberul acces la informatiile de interes public si rezolvarea petitiilor;
 34. g) inregistreaza petitiile primite si le transmite operativ compartimentelor spre rezolvare si urmareste ca acestea sa fie solutionate in termen legal;
 35. h) transmite in termen legal raspunsuri catre petenti si raspunde de confidentialitatea datelor pana la solutionarea acestora.

        

         CAPITOLUL IV

 

Conducerea Clubului Sportiv “VIITORUL” Vaslui

Art.17.(1) Clubul Sportiv “VIITORUL” Vaslui este condus de un director. Acesta îşi desfăşoară activitatea în baza prezentului regulament si a prevederilor legale in vigoare.

(2) Directorul raspunde, potrivit legii, de buna organizare si functionare a activitatii clubului.

(3) Numirea si eliberarea din functie a directorului, se face prin ordin al Ministrului Tineretului si Sportului, in conditiile legii;

(4) Directorul indeplineste atributiile stabilite prin fisa postului aprobata de catre Ministrului Tineretului si Sportului.

Art.18.(1) Directorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute în fisa postului şi are, în principal , următoarele atribuţii:

 1. a) organizează şi conduce activitatea clubului şi răspunde de îndeplinirea obiectivelor stabilite;
 2. b) aprobă Regulamentul de ordine interioară al clubului şi asigură respectarea acestuia de către personalul salariat;
 3. c) reprezintă, personal sau prin delegat, clubul în relaţiile cu organismele sportive interne şi/ sau internaţionale, cu celelalte instituţii publice sau private, organe jurisdicţionale, organizaţii sau agenţi economici, precum şi cu persoanele fizice şi juridice române şi străine;
 4. d) elaborează programele de dezvoltare pe termen mediu şi scurt ale clubului, în concordanţă cu Strategia generală de dezvoltare a activităţii sportive din România;
 5. e) negociază şi semnează contracte şi alte acte juridice de angajare a clubului;
 6. f) coordonează şi controlează activitatea desfăşurată în cadrul secţiilor pe ramură de sport din cadrul clubului, precum şi a antrenorilor, în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate ale clubului;
 7. g) asigură aplicarea şi respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
 8. h) în calitate de ordonator terţiar de credite îndeplineşte toate atribuţiile ce îi revin, conform dispoziţiilor legale în vigoare şi răspunde potrivit legislatiei in vigoare;
 9. i) stabileşte şi deleagă atribuţii pe trepte ierarhice  şi funcţii,  având în vedere prezentul regulament, şi structura organizatorică;
 10. j) răspunde, potrivit reglementărilor legale în vigoare, de încadrarea personalului salariat din subordine;
 11. k) organizează controlul îndeplinirii sarcinilor de către personalul din subordine şi urmăreşte aplicarea măsurilor pe care le dispune;
 12. l) aplică, în condiţiile legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor, în cazul săvârşirii de abateri disciplinare  şi dispune  repararea prejudiciilor produse ;
 13. m) aprobă planurile de pregătire prezentate de antrenorii clubului;
 14. n) analizează, periodic, împreună cu antrenorii, stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite şi rezultatele realizate de sportivii legitimaţi la club;
 15. o) aprobă calendarul competiţional intern şi internaţional al clubului şi urmăreşte derularea acestuia;
 16. p) urmăreşte pregătirea şi participarea sportivilor la competiţiile prevăzute în calendarul competiţional intern şi internaţional al clubului, precum şi organizarea competiţiilor proprii şi acţiunilor de selecţie;
 17. q) participă la principalele competiţii interne şi internaţionale ale clubului;
 18. r) stabileşte pentru fiecare antrenor, prin fişa postului, numărul de grupe de sportivi pe niveluri valorice şi numărul minim de sportivi legitimaţi sau nelegitimaţi cuprinşi în pregătire;
 19. s) asigură constituirea şi actualizarea permanentă a fondului documentar şi a băncii de date ale clubului, respectiv:
 • actele normative în vigoare privind activitatea sportivă;
 • regulamentul de organizare şi funcţionare;
 • regulamentul de ordine interioară;
 • ordinele presedintelui Autoritatii repartizate clubului;
 • statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale la care clubul este afiliat;
 • programele de dezvoltare pe termen mediu şi scurt ale clubului;
 • evidenţa sportivilor legitimaţi  şi clasificaţi pe ramura de sport;
 • rezultatele obţinute de sportivi în competiţiile interne şi internaţionale oficiale.
 1. t) dispune măsuri pentru promovarea spiritului de fair-play, pentru combaterea şi prevenirea violenţei şi a dopajului;
 2. u) asigură şi răspunde de integritatea, întreţinerea şi funcţionarea în condiţii optime a bazei materiale sportive din patrimoniul clubului ;
 3. v) orice alte atribuţii, cu excepţia celor date potrivit reglemetărilor legale, în competenţa altor organe.

         (2) In exercitarea atribuţiilor sale, directorul  emite decizii şi dispoziţii scrise.

         (3) Directorul Clubului Sportiv “VIITORUL” Vaslui  este ordonator terţiar de credite.

Art.19         (1) La nivelul clubului funcţionează, Consiliul consultativ al clubului, alcatuit din reprezentanti ai clubului si reprezentanti ai autoritatilor publice locale.

         (2) Componenţa, organizarea şi funcţionarea Consiliului clubului se stabilesc prin decizie scrisă a directorului.

         (3) Din Consiliul clubului face parte, în mod obligatoriu, directorul executiv al Direcţiei Judetene pentru Sport si Tineret Vaslui, precum si coordonatorul regional.

 

CAPITOLUL V

        

Baza materiala folosita pentru activitatea sportiva

Art.20 Clubul Sportiv “VIITORUL” Vaslui administreaza baza materiala, pentru activitatea sportiva, aflata in patrimoniu, in vederea realizarii scopului si obiectului de activitate.

Art.21 Baza materiala a clubului cuprinde totalitatea terenurilor si spatiilor, precum si amenajarile, instalatiile si constructiile care sunt destinate organizarii si desfasurarii activitatii de educatie fizica si sport.

Art.22 Patrimoniul clubului se stabileşte, anual, pe baza bilanţului contabil încheiat la data de 31 decembrie.

Art.23. (1) Clubul administrează, cu diligenţa unui bun proprietar, bunurile aflate în patrimoniu, în condiţiile legii.

         (2) Bunurile se evidenţiază distinct în patrimoniul Clubului Sportiv “VIITORUL” Vaslui .

Art.24. Clubul nu poate schimba destinatia sau desfiinta baze sportive apartinind domeniului public sau privat al statului si aflate in administrare, fara aprobarea Ministerului Tineretului si Sportului si a ordonatorului principal de credite si fara garantia construirii altor baze sportive similare.

 

CAPITOLUL VI

 

Finanţarea activităţii clubului

Art.25. Veniturile indiferent de sursă şi cheltuielile de orice  natură ale clubului sunt cuprinse în  bugetul anual propriu.

Art.26. (1) Administrarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli al clubului se face în condiţiile prevăzute de normele privind finanţele publice, pentru alocaţiile de la bugetul de stat acordate de Ministerului Tineretului si Sportului, pentru  alocaţiile de la bugetele locale, precum şi pentru veniturile proprii ale clubului.

         (2) Bugetul anual al clubului  cuprinde la partea de venituri:

 1. a) venituri proprii ale clubului;
 2. b) alocaţii de la bugetul de stat acordate de Ministerului Tineretului si Sportului;
 3. c) alte surse, în condiţiile legii.

         (3) Bugetul anual  al clubului se aprobă de către Ministerului Tineretului si Sportului.

        

Art.27. Veniturile obţinute din activităţi se gestionează şi se utilizează la nivelul clubului, pentru realizarea scopului şi obiectului de activitate, fără vărsăminte la bugetul de stat şi fără afectarea alocaţiilor de la bugetul de stat.

Art.28. Sursele  de finanţare ale Clubului Sportiv “VIITORUL” Vaslui provin din:

 1. a) alocaţii de la bugetul de stat acordate de către Ministerului Tineretului si Sportului;
 2. b) venituri proprii acordate din bugetul Ministrului Tineretului si Sportului ;
 3. c) alocatii de la bugetul local ;
 4. d) venituri din activităţi economice realizate în legătură directă cu scopul şi obiectul de activitate al acestora;
 5. e) sume obţinute din transferurile sportivilor;
 6. f) cotizaţii şi contribuţii băneşti sau în natură ale simpatizanţilor;
 7. g) donaţii şi sume sau bunuri primite prin sponsorizări;
 8. h) venituri obţinute din reclamă şi publicitate;
 9. i) venituri pentru care se datorează impozite pe spectacole;
 10. j) venituri obţinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora;
 11. k) indemnizaţii obţinute din participarea la competiţiile şi demonstraţiile sportive;
 12. l) alte venituri, în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL VII

 

Dispoziţii finale

Art.29. Ministrului Tineretului si Sportului exercită supravegherea şi controlul asupra Clubului Sportiv “VIITORUL” Vaslui.

Art.30. (1) Clubul Sportiv “VIITORUL” Vaslui este supus înregistrării în Registrul Sportiv.

         (2) Ca urmare a înregistrării în Registrul Sportiv, clubul  are numarul de identificare VS/A1/00036/2001 şi Certificatul  de Identitate Sportivă nr. 0000037.

Art.31. (1) Clubul deţine exclusivitatea:

 1. a) dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statică şi în mişcare a sportivilor lor în echipamentul de concurs şi de reprezentare, când participă la competiţii în numele clubului;
 2. b) dreptului de folosinţă asupra siglei/ emblemei proprii;.
 3. c) drepturilor de reclamă, publicitate şi de televiziune la competiţiile pe care le organizează sau la care participă, după caz.

Art.32. Prezentul Regulament intra in vigoare la data aprobarii de catre Ministrul

Tineretului si Sportului.

Art.33. Salariatii clubului sunt obligati sa cunoasca si sa respecte prevederile prezentului Regulament si ale fiselor de post.

Art.34. In caz de nerespectare a prevederilor prezentului Regulament, celor care se dovedesc a fi vinovati li se vor aplica masurile corespunzatoare, in conformitate cu prevederile legale.

Art.35. Organigrama clubului este parte componenta a prezentului Regulament de organizare si functionare.

 

 

 

Director,

Aliosa AXINTE

Top