Sectii sportive

Regulamentul de ordine interioara

DISPOZIŢII GENERALE   

ROI este documentul cadru care stabileşte relaţia dintre salariaţii C.S. „VIITORUL” Vaslui, drepturile şi obligaţiile acestora, având menirea să contribuie la desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor din cadrul clubului.

Performanţa la înalte cote continuă imaginea şi prestigiul sportului vasluian, atât pe plan intern, cât şi pe plan internaţional olimpic, au fost şi vor rămâne caracteristici definitorii ale sportivilor vasluieni.

Prezentul regulament a fost elaborat în conformitate cu regulamentele C.S. „VIITORUL” Vaslui şi a federaţiilor de specialitate.

Art. 1. Prezentul Regulament de Ordine Interioară cuprinde reguli şi norme de conduită necesare pentru buna desfăşurare a activităţii interne a Clubului Sportiv „VIITORUL” Vaslui, denumit în continuare Clubul Sportiv „VIITORUL” Vaslui.

Art. 2.(1) Regulamentul de ordine interioară, se aplică tuturor salariaţilor indiferent de durata contractului individual de muncă, persoanelor care îşi desfăşoară activitatea pe bază de contract de colaborare sau prestări servicii în baza unor convenţii civile, elevilor şi studenţilor legitimaţi în cadrul clubului, precum şi celor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul clubului  pe baza de voluntariat.

(2) Scopul prezentului Regulament de Ordine Interioară este acela de a asigura funcţionarea clubului în condiţiile unui climat intern judicios, corect, demn şi plăcut, propice înaltei performanţe sportive şi individuale a angajaţilor şi sportivilor, având la bază următoarele principii:

 1. a)    principiul bunei credinţe;
  b)    principiul respectului reciproc între instituţie , angajaţi si sportivi, respectiv între angajaţi si sportivi;
  c)    principiul deontologiei profesionale;
  d)    principiul egalităţii de şanse şi de tratament;
  e)    principiul solidarităţii;
  f)     principiul transparenţei;
  g)    principiul libertăţii de asociere pentru apărarea drepturilor şi promovarea intereselor profesionale, sociale, culturale, economice, etc.;
  h)   principiul răspunderii personale faţă de instituţie şi faţă de societate, pentru activitatea desfăşurată în orice plan: sportiv, didactic, ştiinţific, administrativ, etc.

Art. 3.(1) Regulamentul de Ordine Interioară al C.S.”VIITORUL” Vaslui, a fost elaborat în conformitate cu prevederile:

 • Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii nr. 84/1995 – Legea Învăţământului;
 • Legii nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, actualizata;
 • Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • Legii nr. 202/2002 privind   egalitatea   de   şanse  între  femei  şi  bărbaţi;
 • G. nr.  27/2002 privind procedura de soluţionare a petiţiilor;
 • Legii nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor;
 • Regulamentul de organizare si funcţionare al C.S.”VIITORUL” Vaslui, aprobat prin Ordinul 2291 din 14.11.2011.
 • HG privind modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern nr. 1447 din 28 noiembrie 2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă.
 • Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea Guvernului nr. 11/09.01.2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului;
 • HOTĂRÂRE 888 din 14 noiembrie 2013 privind modificarea şi completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007

                                                                                                 

(2) Orice revizuire sau completare ulterioară a Regulamentului de Ordine Interioară, va trebui să aibă în vedere eventualele modificări intervenite în legislaţia specifică domeniului de activitate al C.S.”VIITORUL” Vaslui.

Art. 4.(1) Prezentul Regulament de ordine interioară cuprinde dispoziţii cu privire la următoarele categorii :

 • reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii;
 • reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii;
 • drepturile si obligaţiile angajatorului şi a salariaţilor;
 • procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor;
 • reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;
 • abaterile disciplinare si sancţiunile aplicabile;
 • reguli referitoare la procedura disciplinara;
 • modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice.

(2) Prezentul regulament se completează cu regulamentele de ordine interioara specifice fiecărei secţii sportive.

 

Art. 5.(1) Prevederile Regulamentului de Ordine Interioară se aplică tuturor salariaţilor C.S.”VIITORUL” Vaslui indiferent de forma şi durata contractului individual de muncă, de categoria de salariaţi în care se încadrează, de funcţia pe care o deţin sau de poziţia ierarhică ocupată, precum şi sportivilor legitimaţi în cadrul clubului.

(2) Dacă salariaţii C.S.”VIITORUL” Vaslui, sunt delegaţi la alte instituţii sau cluburi, aceştia vor fi obligaţi să respecte atât dispoziţiile prezentului Regulament de Ordine Interioară, cât şi pe cele stabilite prin Regulamentul Intern al instituţiei la care sunt delegaţi.

Art. 6.(1) În cadrul C.S.”VIITORUL” Vaslui, îşi desfăşoară activitatea următoarele categorii de salariaţi: antrenori, experţi sportivi, personal auxiliar.

(2) Salariaţii, indiferent de categoria din care fac parte, pot fi angajaţi cu timp întreg de lucru (titulari),  sau cu timp parţial.

(3) În desfăşurarea activităţii lor, salariaţii trebuie să îşi achite sarcinile conţinute în  fişa postului pe care-l ocupă.

Art. 7. Toate categoriile de salariaţi vor avea încheiate cu C.S”VIITORUL” Vaslui, contracte, convenţii sau acorduri de muncă, după caz, în acord cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările interne ale C.S. ”VIITORUL” Vaslui.

Art. 8. Angajaţii cu timp parţial de muncă au  drepturi şi obligaţii similare cu ale angajaţilor  cu funcţia de bază în C.S.”VIITORUL” Vaslui, mai puţin dreptul de a  beneficia de salariu de merit, prime, tichete de masă şi tichete cadou.

Art. 9.(1) C.S.”VIITORUL” Valui se angajează să informeze angajaţii, potrivit legislaţiei în vigoare, cu privire la:

 • evoluţia recentă şi evoluţia probabilă a activităţilor şi situaţiei economice a instituţiei;
 • starea de fapt şi tendinţele privind schema de personal şi personalul efectiv al instituţiei;
 • deciziile care pot duce la modificări importante în organizarea muncii, în relaţiile contractuale sau în raporturile de muncă, în special atunci când există o ameninţare la adresa locurilor de muncă.

(2) C.S.”VIITORUL” Vaslui  îşi rezervă dreptul de a refuza, potrivit legii, comunicarea informaţiilor calificate drept confidenţiale şi care pot dăuna funcţionării instituţiei.

CAPITOLUL I

STATUTUL CLUBULUI SI A SPORTIVULUI

 

 1. CLUBUL

C.S. „VIITORUL” Vaslui a fost înfiinţat în 1973, acesta are ca tradiţie, prestigiu şi glorie în sportul românesc şi internaţional.

Prin performanţe de excepţie, prin fair – play, C.S. „VIITORUL” Vaslui isi propune a deveni club de nivel olimpic, un autentic favorit al iubitorilor sportului din România.

Spiritul clubului „ALB – ALBASTRU” este unul al deplinei performanţe sportive şi totodată, este particularizat prin spectaculozitate, ambiţie şi mentalitate strategică de învingător.

C.S. „VIITORUL” Vaslui, impune fiecărui sportiv din ramura de sport din care face parte, să fie demn, civilizat şi moral.De asemenea, clubul vasluian şi-a făcut şi îşi face datoria de onoare din promovarea unor sportivi de excepţie la loturile naţionale şi olimpice ale României.

Regulamentul actual stabileşte drepturile şi îndatoririle sportivilor raportate la obiectivele de performanţă stabilite de conducerea C.S. „VIITORUL” Vaslui.

În concordanţă cu alineatul de mai sus, la semnarea contractului, sportivul obţine clauze determinate de cota de valoare pe care o are, iar în activitatea sa practică îşi asumă responsabilităţile şi obligaţiile ce îi revin în cadrul secţiei sportive a clubului din care face parte.

Art.10.CLUBUL ŞI SPORTIVUL

Raporturile dintre club şi sportiv sunt stabilite şi stipulate în contractele încheiate între C.S. „VIITORUL” Vaslui,  cu sportivii din fiecare secţie sportivă.

Prezentul ROI este conceput şi conţine norme conforme cu regulamentele în vigoare ale federaţiilor de specialitate, ale MTS şi COSR şi este completat şi cu alte prevederi ale CS „VIITORUL” Vaslui.

Comportamentul sportivului, în ansamblul său, atât pe terenul de sport, cât şi în afara lui, serveşte imaginii, performanţei sportive, tradiţiei şi prestigiului C.S. „VIITORUL” Vaslui.

Afectarea imaginii, performanţei şi prestigiului clubului reprezintă abateri ce sunt sancţionate în conformitate cu prezentul Regulament de Ordine Interioară.

Sportivii vasluieni sunt obligaţi să concureze în competiţiile de obiectiv major cu randament maxim, în mod corect şi civilizat pentru îndeplinirea obiectivelor sportive, pentru apărarea prestigiului clubului, al ţării.

Sportivii vasluieni trebuie să cunoască prevederile regulamentului clubului, a federaţiilor de specialitate, sens în care, periodic, conducerea clubului, va organiza acţiuni de cunoaştere a noilor prevederi intervenite, a acestora.

Art.11.CLUBUL

Obiective de performanţă.

Dat fiind că secţiile clubului deţine 100% din ponderea olimpică şi din potenţialul obiectivelor clubului pentru sezonul competiţional 2015, conducerea clubului a aprobat obiectivele de performanţă majore planificate pe plan intern şi internaţional la cele 4 secţii sportive.

Obiectivele de performanţă pe secţii au fost repartizate individual pe sportivi, acestora revenindu-le sarcina de a realiza performanţe cifrice(puncte) şi de loc, care să contribuie la îndeplinirea obiectivelor propuse de antrenorul din fiecare secţie a clubului.

Art.12.(1) SPORTIVUL  ŢINUTA ŞI ATITUDINEA.

 • sportivii Clubului Sportiv „VIITORUL” Vaslui, au obligaţia unei comportări exemplare din toate punctele de vedere, unei ţinute civilizate, atât pe terenurile sportive, cât şi în afara lor;
 • comportamentul sportivului trebuie să fie: sobru, civilizat, relaxat, amabil, în orice împrejurare în care se află cu secţia (echipa);
 • ca persoană publică, sportivul de la Clubul Sportiv „VIITORUL” Vaslui, trebuie să fie o persoană civilizată, sociabilă, cu prestanţă şi personalitate, de o anumită discreţie şi sobrietate, concomitent, acesta să exprime MODESTIE.
 • vestimentaţia, igiena personală să fie distinsă, elegantă şi să fie conforma cu statutul de sportiv profesionist;
 • Pretutindeni, sportivul de la Clubul Sportiv „VIITORUL” Vaslui va extinde şi va susţine corespunzător imaginea clubului pe care îl reprezintă;
 • Abaterile săvârşite cu privire la prevederile capitolului I se sancţionează în mod corespunzător.

12.(2)  ACŢIUNILE OFICIALE - ANTRENAMENTUL

 • la antrenamente şi în timpul oricărei acţiuni de pregătire (fizică, recuperare, refacere etc.), sportivul se va prezenta în perfectă stare de odihnă psihică şi fizică;
 • sportivul se va prezenta la vestiar cu 15 minute înaintea  orei oficiale de începere a antrenamentului;
 • sportivul va avea o atitudine responsabilă pe toată durata antrenamentului (nu va provoca şi nu va accepta discuţii si chiulul în timpul antrenamentului);
 • sportivul nu va comenta şi nu va aprecia în nici un fel deciziile din antrenament ale antrenorului (va acţiona doar în funcţie de deciziile tehnicianului);
 • efortul de antrenament al sportivului va fi dozat în funcţie de solicitările şi hotărârile antrenorului;
 • pe timpul antrenamentului, sportivul va avea o atitudine cooperanta faţă de colegi sau parteneri;
 • sportivul poate cere explicaţii privind mijloacele de antrenament, el poate face sugestii în pregătire sau poate propune diverse mijloace de perfecţionare sau corectare – aplicând metoda conversaţiei – colaborării, antrenor – sportiv, decizia finală fiind luată de antrenor;
 • sportivul care, din motive de forţă majoră (îmbolnăviri, spitalizări, accidente, etc.), nu poate participa la antrenament, nu va suporta rigorile sancţiunii dacă prezintă în cel mai scurt timp acte oficiale în acest sens;
 • sportivul care a săvârşit abateri cu privire la aliniatul (2), se sancţionează pecuniar (în funcţie de gravitatea abaterii).

12.(3)  COMPETITIA

 • la antrenamente şi în timpul oricărei acţiuni de pregătire (fizică, recuperare, refacere, etc.), sportivul se va prezenta în perfectă stare de odihnă psihică şi fizică;
 • pe timpul competiţiei, sportivul se va lupta prin toate mijloacele regulamentare, pentru obţinerea victoriei. Victoria este ideea supremă care îl stăpâneşte pe sportiv, el va evolua la toată capacitatea sa pe toată durata concursului (meciului);
 • înaintea concursului, nu va avea nici un fel de reacţii în afara mediului în care se desfăşoară;
 • pregătirea pentru concurs începe conform Regulamentului federaţiilor de specialitate, a regulilor personale impuse cu 50 – 70 minute, înaintea orei oficiale a startului (timp ptr dezechipare – echipare pentru concurs, masaj, încălzire, etc.);
 • sportivul nu va comenta sau persifla în nici un fel deciziile arbitrului, ci le va accepta indiferent cum sunt acestea. Sportivul va fi preocupat doar de prestaţia sa în concurs şi a coechipierilor săi;
 • sportivul nu va insulta sau lovi adversarul, va avea faţă de colegii de echipă o atitudine colegială, faţă de public o atitudine civilizată, să participe activ şi psihic alături de colegii rămaşi în concurs, pentru ca aceştia să obţină victoria, sau să contribuie la îndeplinirea obiectivelor secţiei;
 • abaterile săvârşite cu privire la aliniatul (3) de mai sus, se sancţionează conform propunerilor antrenorului, a conducerii tehnice.

12.(4)  CANTONAMENTELE

 • durata, locul cantonamentului sunt propuse de conducerea tehnică a secţiei şi aprobate de conducerea clubului, sau dupa caz de conducerile federaţiilor de specialitate;
 • în cantonament nu sunt admişi membrii de familie, prieteni sau cunoştinţe;
 • cantonamentul este o formă de pregătire centralizată pentru competiţii, sportivul îşi orientează în condiţii de linişte toate energiile, acumulările, pentru competiţie care urmează;
 • sportivii au următoarele obligaţii:
 • să respecte programul de cantonament impus;
 • să nu părăsească cantonamentul decât cu învoire aprobată a antrenorului şi numai din motive bine întemeiate;
 • ca element de recreere, în cantonament, sunt permise jocurile relaxante şah, remi, table, etc., (jocurile pe bani sunt interzise), vizionări filme, TV, presă;
 • după ora stingerii, sportivii vor înceta toate activităţile de masaj, lectură, jocuri, conversaţii, TV, etc;
 • abaterile săvârşite cu privire la prevederile aliniatului (4), se sancţionează conform regulamentelor federaţiilor de specialitate şi implicit al Clubului Sportiv „VIITORUL” Vaslui.

12.(5)  FORMA DE CONCURS

 • în vederea obţinerii unui randament superior în competiţii, sportivul va depune eforturi conştiente pentru obţinerea formei sale sportive optime;
 • în vederea obţinerii formei sportive maxime la competiţiile majore de obiectiv (Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale, Campionate Europene) este necesar autocontrolul vieţii personale, ca o cerinţă esenţială a unui sportiv de înaltă performanţă;
 • pentru atingerea formei optime, sportivul va colabora cu antrenorul, medicul, maseurul, psihologul;
 • întrucât forma sportivă este dependentă, în principal, de pregătire, odihnă, alimentaţie, ambianţă familială, motivaţie materială şi desigur, de voinţa sportivului, sportivul va trata cu profesionalism şi inteligenţă aceste acţiuni obligatorii;
 • sportivul trebuie să-şi formeze un sistem personal de evaluare a formei optime. El va trebui sa fie capabil în orice moment, să ştie care îi este potenţialul lui de concurs. În funcţie de aceste constatări, sportivul va opera pozitiv, operativ şi necesar şi va comunica cu conducerea tehnică (staff-ul);
 • ignorarea acestor prevederi ale aliniatului (5), va atrage sancţiuni de eliminarea sportivilor delăsători, neinteresaţi, de la toate condiţiile de pregătire.

12.(6)  ECHIPAMENTUL

 • echipamentul de prezentare, de antrenament, stabilit de conducerea Clubului Sportiv „VIITORUL” Vaslui, va fi întreţinut cu grijă, fiind componentă a ţinutei fiecărui sportiv;
 • după fiecare antrenament sau competiţie, sportivul va depune echipamentul în locul special destinat. Sportivul nu va folosi echipamentul de prezentare la orele de antrenament;
 • nici un fel de echipament al clubului nu poate fi reţinut de sportiv, sau pentru familia sa, nu se înstrăinează pentru valorificare;
 • în situaţia că un sportiv al Clubului Sportiv „VIITORUL” Vaslui, se transferă la alt club, sau abandonează activitatea sportivă, el va depune obligatoriu întreg echipamentul aflat asupra sa. Acest lucru va condiţiona acordarea dezlegării sportive;
 • pierderea, înstrăinarea, reţinerea sau deteriorarea unui articol din echipament, va atrage după sine sancţiuni cu amenzi de 3 – 4 ori mai mari decât valoarea articolului respectiv.

12(7)   CONTROLUL MEDICAL

 • sportivul are obligaţia să se prezinte la Cabinetul medical ori de câte ori este solicitat. Acesta nu poate refuza sau amâna efectuarea controlului medical planificat sau solicitat;
 • controlul medical se efectuează în afara programului de antrenament;
 • ori de câte ori este necesar, sportivul trebuie să se prezinte la medicul secţiei – al lotului;
 • tratamentele medicale necesare indicate de medicul de resort, trebuie respectate cu stricteţe. Sportivul este direct răspunzător pentru folosirea unor medicamente prescrise de alţi medici;
 • sportivul va fi consultat şi tratat doar de medicii clubului, al loturilor reprezentative. Nu se admite consultul sau tratamentul la alţi medici, decât cu aprobarea medicului clubului, iar in lipsa acestuia, cu instiintarea si aprobarea conducerii Clubului Sportiv „VIITORUL” Vaslui;
 • pentru menţinerea stării de sănătate, sportivul va consulta şi coopera cu medicul clubului, cu medicul lotului reprezentativ. Acesta va consulta medicul în toate domeniile medico – fiziologice ce determină forma sa sportivă optimă;
 • scutirile medicale se acordă de către medicul clubului;
 • sportivul scutit medical, dacă nu are alte indicaţii, se va prezenta la antrenamente în echipament corespunzător, având un program de lucru special;
 • abaterile se sancţionează.

12(8)   ALIMENTAŢIA

 • alimentaţia sportivului determină necesitatea obţinerii şi menţinerii randamentului de concurs;
 • sportivul îşi va concepe un sistem alimentar care să-i servească pregătirii şi participării la concurs. Acesta va colabora cu medicul la conceperea unei alimentaţii care să sprijine antrenamentul, refacerea şi competiţia;
 • sportivul va avea grijă permanentă să evite atât subalimentaţia, cât şi supraalimentaţia.El îşi va controla permanent greutatea corporală, pentru a o menţine la limitele prestabilite ( cu precădere sportivii din secţiile de judo, lupte, taekwondo wtf);
 • sportivii vor trebui să-şi dozeze alimentaţia în raport cu antrenamentele şi competiţiile oficiale (sportivii care trebuie să stea în categorie – judo, lupte, taekwondoo wtf – astfel încât slăbirea să se efectueze cu uşurinţă şi rapid);
 • abaterile de la regulă se vor sancţiona.

12(9)   DEPLASAREA (CFR, AUTOCAR, MICROBUZ, AUTO CLUB, AUTO PERSONALE ALE ANTRENORILOR SAU PARINTII SPORTIVILOR, AVION, ETC)

 1. fiecare sportiv are locul său;
 2. fumatul şi consumul de alcool este interzis;
 3. atmosfera să fie relaxantă, destinsă, civilizată;
 4. ceilalţi colegi nu vor fi deranjaţi prin conversaţii cu ton ridicat;
 5. nu se va apela la injurii, calomnii şi ieşiri necuviincioase;
 6. se va păstra cu stricteţe curăţenia – în orice mijloc de transport, nu se va recurge la deteriorări interioare ale acestora;
 7. abaterile se vor sancţiona pecuniar.

12(10) RELAŢIILE CU PRESA

 • Conferinţele de presa se desfăşoară, pentru toate secţiile sportive, la sediul clubului, în sala de conferinţe.
 • Sportivii si antrenorii pot acorda interviuri  după terminarea competiţiei sau jocului numai după ieşirea de la vestiare. Nu se acorda interviuri  imediat după încheierea tratamentele medicale necesare indicate de medicul de resort, trebuie respectate cu stricteţe. Sportivul este direct răspunzător pentru folosirea unor medicamente prescrise de alţi medici;
 • Sportivul va fi consultat şi tratat doar de medicii clubului, al loturilor reprezentative. Nu se admite consultul sau tratamentul la alţi medici, decât cu aprobarea medicului clubului, iar in lipsa acestuia, cu instiintarea si aprobarea conducerii Clubului Sportiv „VIITORUL” Vaslui;
 • Pentru menţinerea stării de sănătate, sportivul va consulta şi coopera cu medicul clubului, cu medicul lotului reprezentativ. Acesta va consulta medicul în toate domeniile medico – fiziologice ce determină forma sa sportivă optimă;
 • Scutirile medicale se acordă de către medicul clubului;
 • Sportivul scutit medical, dacă nu are alte indicaţii, se va prezenta la antrenamente în echipament corespunzător, având un program de lucru special;
 • Abaterile se sancţionează.

12(11) ALIMENTAŢIA

 • alimentaţia sportivului determină necesitatea obţinerii şi menţinerii randamentului de concurs;
 • sportivul îşi va concepe un sistem alimentar care să-i servească pregătirii şi participării la concurs. Acesta va colabora cu medicul la conceperea unei alimentaţii care să sprijine antrenamentul, refacerea şi competiţia;
 • sportivul va avea grijă permanentă să evite atât subalimentaţia, cât şi supraalimentaţia.El îşi va controla permanent greutatea corporală, pentru a o menţine la limitele prestabilite ( cu precădere sportivii din secţiile de judo, lupte, taekwondo wtf);
 • sportivii vor trebui să-şi dozeze alimentaţia în raport cu antrenamentele şi competiţiile oficiale (sportivii care trebuie să stea în categorie – judo, lupte, taekwondoo wtf – astfel încât slăbirea să se efectueze cu uşurinţă şi rapid);
 • abaterile de la regulă se vor sancţiona.

12(12) DEPLASAREA (CFR, AUTOCAR, MICROBUZ, AUTO CLUB, AUTO PERSONALE ALE ANTRENORILOR SAU PARINTII SPORTIVILOR, AVION, ETC)

 1. fiecare sportiv are locul său;
 2. fumatul şi consumul de alcool este interzis;
 3. atmosfera să fie relaxantă, destinsă, civilizată;
 4. ceilalţi colegi nu vor fi deranjaţi prin conversaţii cu ton ridicat;
 5. nu se va apela la injurii, calomnii şi ieşiri necuviincioase;
 6. se va păstra cu stricteţe curăţenia – în orice mijloc de transport, nu se va recurge la deteriorări interioare ale acestora;
 7. abaterile se vor sancţiona pecuniar.

12(13) RELAŢIILE CU PRESA

 1. Conferinţele de presa se desfăşoară, pentru toate secţiile sportive, la sediul clubului, în sala de conferinţe.
 2. Sportivii si antrenorii pot acorda interviuri  după terminarea competiţiei sau jocului numai după ieşirea de la vestiare. Nu se acorda interviuri  imediat după încheierea jocului, nici de catre sportivi si nici de către antrenori. Interviurile se acorda in spaţiul special amenajat pentru aceasta, la sala de joc.
 3. nu vor fi date declaraţii în mass-media, decât cu avizul, în prealabil, al conducerii;
 4. în declaraţie, sportivul se va limita doar la aprecierea asupra evoluţiei personale, iar antrenorul se va limita la aprecierea sportivilor sai, care tocmai au evoluat;
 5. sportivul va evita, în declaraţiile sale, să aprecieze echipa, secţia, clubul în ansamblu, sistemul tehnico – tactic, pregătirea, strategia, conducerea clubului, antrenorii şi medicii;
 6. sportivul în declaraţiile ori interviurile sale, nu trebuie să comenteze aspectele financiar – contabile ale clubului şi angajaţilor acestuia;
 7. sportivul nu are voie să facă declaraţii necuviincioase privind federaţia de specialitate, arbitrajul, alţi factori responsabili ai sportului românesc, sau, după caz, internaţional;
 8. nu vor fi date declaraţii cu caracter jignitor, calomnios, în presa scrisă, radio, TV, indiferent de persoana din cadrul clubului la care vrea sa se refere;
 9. abaterile săvârşite vor fi sancţionate.

12(14) RELAŢIILE CU ALTE CLUBURI

 1. Orice sportiv de la Clubul Sportiv „VIITORUL” Vaslui, nu va putea apela la serviciile unor manageri – sponsori, decat numai cu acordul conducerii clubului propriu. El nu va putea semna nici un contract fără aprobarea clubului;
 2. Interesele sportivului de la Clubul Sportiv „VIITORUL” Vaslui, sunt prevăzute şi apărate prin contractul de sportiv, precum şi de conducerea clubului. Apelarea la serviciile altor cluburi, agenţii anulează unele legături pe care sportivul le-a stabilit cu Clubul Sportiv „VIITORUL” Vaslui;
 3. Stabilirea de noi contracte cu alte unităţi de către sportiv, fără aprobarea şi acordul clubului, este sancţionată cu rezilierea contractului, cu suspendarea din activitatea sportivă pe 1 – 3 ani sau pe viaţă şi achitarea unor amenzi care să exprime contravaloarea condiţiilor primite (indemnizaţie, prime, cantonamente, alimentaţie de efort, cazare, etc.), în funcţie de gravitatea faptelor.

 

 

CAPITOLUL II

 

DREPTURI  MATERIALE SI FINANCIARE

         PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA DE PERFORMANTA

DIN CADRUL CLUBULUI SPORTIV „VIITORUL” VASLUI

 

Art.13. Condiţii materiale şi financiare:

Având ca obiectiv primordial creşterea performanţelor sportive şi promovarea unui număr cât mai mare de sportivi în centrele olimpice şi loturile naţionale,  precum şi reprezentarea acestora în toate competiţiile naţionale, din punct de vedere financiar, s-a trecut la o noua strategie.

Conform legislaţiei privind cheltuielile financiare în  activitatea sportivă, respectiv H.G. 1447/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, s-a beneficiat, în limita bugetului existent, de drepturi financiare în ceea ce priveşte recompensarea activităţii sportivilor. Astfel, s-au acordat drepturi financiare privind indemnizaţia de sportiv, ca o formă de promovare a valorii acestora, după cum urmează:

 

13(1)   Indemnizaţia sportivilor se acorda astfel:

 

 1. Sportivior care nu beneficiază de dreptul de cazare şi masă în baza sportivă a clubului;
 2. Sportivii cu drepturi depline de cazare şi masă, primesc indemnizaţii în momentul în  care au ca obiective de performanţă  pe anul în curs  şi obiective internaţionale;
 3. Pentru Juniori 3 şi copiii cu valoare şi participare la competiţiile de Juniori 2 – pot primi între 50 – 150 lei/ lună;
 4. Pentru Juniori 2 si Juniori 1 cu valoare şi participare la competitiile de Juniori 1 – pot primi între 150 – 250 lei / lună;
 5. Pentru categoria Tineret cu obiective certe la campionatele naţionale - pot primi între 250 – 350 lei / lună;
 6. Pentru categoria Seniori cu obiective certe la campionatele naţionale - pot primi intre 350 – 450 lei / lună;
 7. In situaţia în care sportivul are rezultate internaţionale, indiferent de categorie si de vârstă, indemnizaţia poate creşte cu până la 50% din valoarea acesteia, conform categoriei şi vârstei de concurs, dar fară a depaşi suma totala prevazuta prin lege, respectiv 560 lei;
 8. In situaţia în care sportivul este component de lot naţional sau centru olimpic, dar nu se pregăteste intr-un sistem centralizat asigurat de catre federaţia de resort, poate primi indemnizaţie, în funcţie de valoarea performanţelor de pâna la 560 lei/lună.

 

13(2)   Premierile :

 

 1. Sistemul premial - drepturi

Ministerul Tineretului şi Sportului a emis „Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă”, norme aprobate prin Hotărârea de Guvern a României 1447/2007.

Având în vedere caracterul general al acestei norme, la specificul C.S. „VIITORUL” Vaslui, se propune următoarea particularizare a acestora.

Pentru performanţele realizate la Campionatele Naţionale interne – sportivii şi antrenorii pot fi premiaţi de club cu sume conform Normelor în vigoare, în raport de valoarea performanţelor cifrice şi de loc realizate.

 1. pentru medaliile obţinute in cadrul competiţiilor internaţionale, se acordă, conform legislaţiei în vigoare, atât sportivilor cât şi antrenorilor acestora;
 2. se premiază, locul I, II si III, la Campionatele Naţionale – sporturi individuale, locuri obţinute de sportivii seniori, tineret,juniori I si Juniori II - cadeti;
 3. titluri de campioni naţionali realizate la probe şi ramuri de sport, olimpice, se pot premia cu până la 100% în raport de performanţă şi în raport de prevederile bugetare;
 4. în cazul obţinerii mai multor titluri de campioni naţionali de acelaşi sportiv, acesta poate fi premiat cu până la 100% la proba principală, determinată prin valoarea performanţei şi cu 30% şi 50% pentru celelalte titluri;
 5. pentru titlurile de campioni naţionali pe echipe, premierea sportivilor se face pentru fiecare medalie primită, dar în funcţie de valoarea şi aportul individual al fiecărui sportiv;
 6. etapele de Campionat Naţional – Superligă – se poate acorda un premiu de până la _______ lei fiecărui sportiv, în funcţie de efortul prestat (aportul) pentru meci câştigat, cu condiţia ca echipa să fie situată pe primele două locuri ale clasamentului la zi (lupte, judo, taekwondoo wtf);
 7. la finele fiecărui an, sportivii  şi antrenorii cu rezultate deosebite pe parcursul întregului an,  pot primi premii în  valoare de până la 2000 de lei, în funcţie de valoarea rezultatelor şi a bugetului existent.

 

Plata se va efectua în procent de 100% la finalele competiţiei, în concordanţă cu data disputării concursurilor oficiale şi conform planificării necesarului bugetar pe luna respectivă, conform propunerilor formulate în scris la conducerea clubului.

Pentru performanţele realizate la Campionatele Naţionale interne – sportivii şi antrenorii pot fi premiaţi de club cu sume de până la 50% din valoarea premiului acordat de Ministerul Tineretului si Sportului, în raport cu valoarea performanţei realizate şi în raport de prevederile bugetare ale clubului.

            În funcţie de importanţa altor competiţii, de rezultatele cifrice şi de loc/de valoarea acestora pe plan internaţional, conducerea clubului poate aproba premierea sportivilor – antrenorilor în cuantumurile prevăzute de Normele Ministerului Tineretului si Sportului.

Antrenorii, celelalte cadre de specialitate şi oficialii clubului pot beneficia de prime, în cuantumuri diferite, conform Normelor Ministerului Tineretului si Sportului  în vigoare în următoarele procente:

 • antrenorii odată cu sportivii, conform HG 1447/2007;
 • medicii, asistenţii medicali – 50% din prima acordată antrenorului coordonator;
 • maseuri – 25 – 30% din prima acordată antrenorilor coordonatori;
 • alţi specialişti – personalul salariat al clubului, care a contribuit nemijlocit la obţinerea de către sportivi a unor clasări pe locurile I – VI la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale, Campionatele Europene şi a unor medalii la celelalte competiţii interne şi internaţionale, va putea beneficia de un premiu, după fiecare competiţie, în valoare globală de 20% din suma valorii premiilor efectiv plătite sportivilor de către club.

            Cuantumul de 25% se cumulează după fiecare competiţie şi se raportează, la finele fiecarui an de către conducerea clubului celor îndreptăţiţi. Cuantumul individual va fi stabilit şi aprobat de directorul clubului. Acesta poate primi un premiu de 25%.

 

13(3) Alimentaţia de efort se va acorda:

 

 1. sportivilor care se pregătesc în afara clubului, cu obiective certe, în funcţie de categorie - vârstă, fără a beneficia de cazare şi masa din unitate, în valoare de până la 700 lei / luna, în functie de bugetul existent;
 2. sportivilor nominalizaţi în loturile olimpice şi naţionale, pentru perioadele de pregătire la club, valoare alimentaţiei de efort putând fi de până la 700 lei lunar;
 3. sportivilor din cadrul secţiilor care deţin performanţe cel puţin de nivel naţional (I – II seniori – juniori) şi nu sunt încadraţi (Voluntari) valoarea alimentaţiei de efort putând fi de până la 350 lei;

Sistemul de acordare al alimentaţiei de efort se aplică numai sportivilor care participă (100%) – integral, la programul de antrenamente şi concursuri planificate şi impuse în luna respectivă.

Propunerea este formulată în scris de antrenorul secţiei, care îşi asumă responsabilitatea participării zilnice a sportivului la program.

 

13(4) Alte forme de recompense:

În funcţie de valoarea de excepţie a sportivului – se pot face propuneri în scris de conducerea tehnică să se acorde plăţi în cuantumuri diferite din venituri extrabugetare, provenite din sponsorizări sau Fundaţia __________________, astfel:

 1. premii individuale până la 1000 lei pentru activul voluntar, valoarea globală brută a acestora să nu depăşească _____________ lei;
 2. indemnizaţii lunare între 250 - 500 lei;
 3. premii suplimentare pentru rezultate de excepţie (sportiv, antrenori, tehnic);
 4. ajutor social şi medical – alocarea unor sume suplimentare care să completeze efectuarea unor plăţi de ordin social (case) şi îndeosebi medical (medicaţie, operaţii), dacă sportivul a suferit un accident în timpul antrenamentului sau competiţiei.

Clubul este obligat să asigure cele mai bune condiţii pentru desfăşurarea corespunzătoare a procesului de pregătire sportivă, în scopul îndeplinirii cu succes a obiectivelor de performanţă propuse:

 1. echipament şi materiale sportive
 2. terenuri şi săli dotate corespunzător
 3. cantonamente şi participări în competiţii, conform planurilor anuale şi a calendarului competiţional intern şi internaţional.

 

13(5)   Medicaţia şi vitaminizarea:

 

 1. se acordă tuturor sportivilor cu obiective certe de concurs cu două luni înainte de competiţia oficială ;
 2. sportivilor accidentaţi sau cu probleme de sănătate în urma antrenamentelor sau competiţiilor;
 3. sportivilor care sunt în pregătire întregul an şi sunt cazati în incinta unităţii;
 4. valoarea medicaţiei se decide în sedinţa de secţie, în funcţie de categoria de vârstă a sportivului şi de obiectivele propuse, în funcţie de bugetul existent;

 

13(6)   Cantonamentele de refacere şi pregătire, echipamentul sportiv:

 

 1. se asigură, în limita bugetului existent, tuturor sportivilor, în funcţie de rezultatele obţinute şi de obiectivele de performanţă propuse în anul în curs;
 2. Alte cheltuieli:
 • pentru sportivii care se pregătesc în afara bazei unităţii, datorită faptului că sunt plecaţi la studii în alte centre, li se va asigura contra-valoarea chiriei sălii, terenului, unde urmează să se antreneze;
 • toate participările la campionatele naţionale sunt suportate de către unitate;

 

Toate aceste drepturi se acorda in limita bugetului existent şi in conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Art. 14.           DISPOZIŢII FINALE

 

 1. Conducerea Clubului Sportiv „VIITORUL” Vaslui, poate stabili la propunerea antrenorului din fiecare sectie, a stafului tehnic, completarea sistemului premial sau al sancţiunilor;
 2. În cazul abaterilor repetate, sancţiunea se majorează, în funcţie de gravitatea acestor abateri;
 3. Catalogul de abateri şi sancţiuni prin penalizări reprezintă un instrument concret pentru conducerea clubului şi personalul tehnic si ajuta la îndrumarea sportivilor pe calea unui comportament profesionist.
 4. Prevederile de la pct. a, b, c se aplică atât sportivilor, cât şi personalului clubului şi antrenorilor din cadrul secţiilor sportive, ale Clubului Sportiv „VIITORUL” Vaslui;

 

            Principiul de bază al atitudinii clubului faţă de sportiv este acela de prevenire, prin toate mijloacele, a posibilelor abateri.

Prin sistemul acestor sancţiuni nu se urmăreşte ca sportivului să i se contabilizeze abateri involuntare şi singulare.

Clubul Sportiv „VIITORUL” Vaslui comunică, de regulă, cu reprezentanţii mass-media prin persoane autorizate să reprezinte clubul. Interviurile, declaraţiile, articolele, participarea la emisiuni de radio şi televiziune nu angajează Clubul Sportiv „VIITORUL” Vaslui, decât în măsura în care au fost autorizate.

 

 

CAPITOLUL III

 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR

 CLUBULUI SPORTIV „VIITORUL” VASLUI

 

Art.15.Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:

 1. dreptul la salarizare corespunzătoare pentru munca depusă, în acord cu prevederile contractului / convenţiei / acordului de muncă;
 2. dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
 3. dreptul la concediu de odihnă anual;
 4. dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
 5. dreptul la demnitate în muncă;
 6. dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
 7. dreptul la formare şi perfecţionare profesională;
 8. dreptul la informare şi consultare;
 9. dreptul de a lua parte la monitorizarea condiţiilor şi mediului de muncă şi la demersurile vizând ameliorarea lor;
 10. dreptul la negociere colectivă şi individuală;
 11. dreptul de a participa la acţiuni colective, inclusiv de natură grevistă;
 12. dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
 13. dreptul la petiţie;
 14. dreptul la protecţie instituţională faţă de măsuri, atitudini şi demersuri abuzive sau injuste, inclusiv de hărţuire şi / sau calomnie;
 15. dreptul de a beneficia în condiţii de echitate de infrastructura de învăţământ, de cercetare, sportivă, culturală şi socială a Clubului Sportiv „VIITORUL” Vaslui;

Art.16. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

 1. obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în Regulamentul de Ordine Interioară al C.S.”VIITORUL” Vaslui, în celelalte reglementări interne, în contractul individual de muncă;
 2. obligaţia de a îndeplini cantitativ şi calitativ atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
 3. obligaţia de a respecta disciplina muncii;
 4. obligaţia de a respecta normele şi măsurile de securitate şi sănătate a muncii;
 5. obligaţia de a da dovadă de deontologie;
 6. obligaţia de a fi loial C.S.”VIITORUL” Vaslui, în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi în activităţile desfăşurate în afara Clubului Sportiv „VIITORUL” Vaslui;
 7. obligaţia de a respecta secretul de serviciu;
 8. obligaţia de a da dovadă de respect şi bună-credinţă în raporturile cu instituţia şi cu colegii*) şi, implicit, de a nu recurge la atitudini şi demersuri de hărţuire şi / sau calomnie.*) În context, termenul „coleg” vizează orice membru al comunităţii Clubului Sportiv „VIITORUL” Vaslui, indiferent de calificare, post ocupat sau  poziţie ierarhică;
 9. să îşi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii clubului;
 10. să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice în exercitarea atribuţiilor ce le revin;
 11. să răspundă, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcţia pe care o deţin, precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate;
 12. să nu solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, daruri sau alte avantaje;
 13. să îşi perfecţioneze pregătirea profesionala fie în cadrul clubului, fie urmând cursuri de perfecţionare organizate în acest scop;
 14. să se conformeze programului de lucru al clubului;
 15. să anunţe, personal sau prin altă persoană, conducerea clubului in situaţia în care, din motive obiective ori din cauza îmbolnăvirii absentează de la serviciu, în cursul zilei în care are loc absenţa, sau în cel mult 24 de ore;
 16. să aibă o atitudine demna şi corectă, respectuoasă, dând dovadă de iniţiativă, creativitate, spirit constructiv, prezenţă de spirit, capacitate decizională operativă, diplomaţie;
 17. să aducă la cunoştinţa şefilor ierarhici orice neregulă constatată, abateri sau greutăţi în muncă;
 18. să se prezinte la serviciu în ţinută decentă, să facă şi să menţină ordinea şi curăţenia la locul de muncă, conform sarcinilor ce-i revin prin fişa postului;
 19. să fumeze numai în spaţiile special amenajate;
 20. să cunoască şi să respecte politicile de securitate şi protecţia muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor;
 21. să nu utilizeze timpul de lucru în scopuri personale;
 22. să aducă la cunoştinţă superiorului ierarhic orice abatere de la prevederile prezentului regulament săvârşită de alţi salariaţi, sau, vizitatori ai clubului;
 23. să respecte în totalitate prevederile prezentului regulament şi să păstreze confidenţialitatea privind conţinutul acestuia.

 

 

CAPITOLUL IV

 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE

 CLUBULUI SPORTIV „VIITORUL” VASLUI

 

Art. 17. Clubul Sportiv „VIITORUL” Vaslui, din postura sa de angajator, are în principal, următoarele drepturi:

 1. a)  să stabilească organizarea şi regulile de funcţionare ale unităţii;
 2. b)  să stabilească schema de personal a unităţii;
 3. c)  să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii şi a contractului individual de muncă;
 4. d)  să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariaţi, sub rezerva legalităţii lor;
  e)  să exercite controlul asupra modului de îndeplinire de către salariaţi a sarcinilor de serviciu;
 5. f)  să decidă în privinţa creării de posibilităţi de accedere a personalului la încadrări superioare în cadrul unităţii, ţinând seamă de costurile incumbate, de posibilităţile financiare şi de interesele de moment şi de perspectivă ale acesteia;
  g) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare, inclusiv a atitudinilor şi demersurilor de hărţuire şi / sau calomnie instituţională şi personală şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil, prezentului regulament de ordine interioară sau altor reglementări ale Clubului Sportiv „VIITORUL” Vaslui, după caz.

 

Art.18.Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;

 1. b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
 2. c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractele individuale de muncă, precum şi din prezentul regulament;
 3. d) să creeze personalului propriu cât mai bune şanse de realizare profesională;
  e)  să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii, cu excepţia informaţiilor care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea unităţii;
 4. f)  să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;
 5. g) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului, respectiv, dacă este cazul, retribuţia / veniturile obţinute de el în Clubul Sportiv „VIITORUL” Vaslui;
 6. h) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal, ale salariaţilor;
 7. i)  să asigure în unitate un climat judicios, corect, demn şi plăcut, inclusiv descurajând preventiv şi corectiv atitudinile şi demersurile de hărţuire şi / sau calomnie instituţională şi personală şi, în general, reaua-credinţă  ;

 

Art. 19. Obligaţiile conducerii Clubului Sportiv „VIITORUL” Vaslui :

Conducerea Clubului Sportiv „VIITORUL” Vaslui, în vederea bunei desfăşurări a activităţii se obligă:
a)    Să pună la dispoziţia salariaţilor spaţiu de lucru cu dotări, mijloace materiale şi de lucru necesare asigurării unor condiţii corespunzătoare de muncă pentru atingerea standardelor de performanţă cerute îndeplinirii sarcinilor ce-i revin fiecăruia, fără a afecta buna întreţinere a acestuia şi fără a-i schimba destinaţia;

 1. b)    Să urmărească periodic modul în care dotarea compartimentelor de muncă este realizată, în raport de cerinţele şi specificul fiecărei activităţi;
 2. c)    Să organizeze activitatea salariaţilor ţinând cont de strategia de dezvoltare, precizând prin fişa postului atribuţiile fiecăruia în raport de studiile, pregătirea profesională şi specialitatea acestora, stabilind în mod corect şi echitabil volumul de muncă al fiecăruia;
 3. d)    Să răspundă pentru legalitatea şi oportunitatea dispoziţiilor date subalternilor, atât în cadrul societăţii cât şi în afara acesteia;
 4. e)    Să organizeze periodic forme de instruire şi formare profesională în raport de realizarea şi calitatea muncii fiecărui salariat, indiferent de nivelul sau natura studiilor avute;
 5. f)    Să sprijine şi să stimuleze iniţiativa şi capacitatea profesională a salariaţilor;
 6. g)   Să asigure condiţiile necesare aplicării dispoziţiilor legale în vigoare referitoare la securitatea muncii şi prevenirea incendiilor, timpul de lucru şi de odihnă, acordarea drepturilor pentru muncă prestată;
 7. h)   Să plătească drepturile salariale la termenele şi în condiţiile stabilite;
 8. i)   Să creeze condiţii de prevenire şi înlăturare a tuturor cauzelor sau împrejurărilor care pot produce pagube patrimoniului societăţii.

 

 

CAPITOLUL V

 

ATRIBUŢIILE DIRECTORULUI

 CLUBULUI SPORTIV „VIITORUL” VASLUI

 

Art.20. Directorul Clubului Sportiv „VIITORUL” Vaslui are următoarele atribuţii:
a)  Organizează si conduce activitatea clubului si răspunde de îndeplinirea obiectivelor stabilite;

 1. b) Aproba Regulamentul de ordine interioara al clubului si asigura respectarea lui  de către personalul salariat;
 2. c) Reprezintă personal sau prin delegat, clubul în relaţiile cu organismele sportive interne si/sau internaţionale, cu celelalte instituţii publice sau private, organe jurisdicţionale, organizaţii sau agenţi economici, precum si cu persoanele fizice si juridice romane si străine.Contactul cu conducătorii autorităţilor  publice locale este asigurat de către directorul clubului.Reprezentanţii secţiilor  pot contacta  conducătorii autorităţilor publice locale cu avizul directorului ;
 3. d) Elaborează programele de dezvoltare pe termen mediu si scurt ale clubului, în concordanta cu Strategia Naţionala de dezvoltare a activităţii sportive;
 4. e) Negociază si semnează contracte si alte acte juridice de angajare a clubului;
 5. f) Coordonează si controlează activitatea desfăşurată în cadrul secţiilor pe ramura de sport din cadrul clubului, precum si a antrenorilor in vederea realizării scopului si obiectului de activitate ale clubului;
 6. g) Asigura aplicarea si respectarea dispoziţiilor legale in vigoare;
 7. h) In calitate de ordonator de credite îndeplineşte atribuţiile ce ii revin, conform dispoziţiilor legale în vigoare şi răspunde potrivit legii de:
 • realizarea de venituri extrabugetare din:
  • sponsorizari, donatii;
  • abonamente in bazele sportive;
  • prestari servicii in cadrul unitatii (cazare, antrenament) la terte unitati sau persoane fizice;
  • inchirierea de spatii sau baze sportive, la terti;
 • folosirea cu eficienta si eficacitate a sumelor primite de la bugetul de stat cat si a celor din venituri proprii;
 • integritatea bunurilor încredinţate clubului;
 • organizare si tinerea la zi a contabilităţii;
 • prezentarea la termen a dărilor de seama contabile asupra execuţiei bugetare;
 • Deleagă atribuţii pe trepte ierarhice şi funcţii având în vedere Regulamentul de organizare si funcţionare propriu şi structura organizatorică;
 • Răspunde, potrivit reglementarilor legale in vigoare, de încadrarea personalului salariat din subordine;
 • Organizează controlul îndeplinirii sarcinilor de către personalul din subordine si urmăreşte aplicarea masurilor pe care le dispune;
 • Conduce Consiliul Consultativ şi Consiliul de Etică al clubului şi aplică, în condiţiile hotărârilor acestuia şi a legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor, în cazul săvârşirii de abateri disciplinare si dispune repararea prejudiciilor produse;
 • Aprobă planurile de pregătire prezentate de antrenorii clubului;
 • Analizează periodic, împreună cu antrenorii, stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite si rezultatele realizate de sportivii legitimaţi la club;
 • Aproba calendarul competiţional intern şi internaţional al clubului şi urmăreşte derularea acestuia;
 • Urmăreşte pregătirea şi participarea sportivilor la competiţiile prevăzute în calendarul competiţional intern şi internaţional al clubului, precum şi organizarea competiţiilor proprii şi acţiunilor de selecţie;
 • Participa la principalele competiţii interne si internaţionale ale clubului;
 • Stabileşte pentru fiecare antrenor, prin fişa postului, numărul de grupe de sportivi, pe niveluri valorice si numărul minim de sportivi legitimaţi sau nelegitimaţi cuprinşi în pregătire;
 • Asigura constituirea si actualizarea permanenta a fondului documentar si a băncii de date ale clubului, respectiv:
 • acte normative in vigoare privind activitatea sportiva;
 • regulamentul de organizare si funcţionare propriu;
 • regulamentul de ordine interioara;
 • ordinele ministrului tineretului si sportului,  repartizate clubului;
 • statutele si regulamentele federaţiilor sportive la care clubul este afiliat;
 • programele de dezvoltare pe termen mediu si scurt al clubului;
 • evidenta sportivilor legitimaţi si clasificaţi pe ramuri de sport;
 • Răspunde de efectuarea si legalitatea achiziţiilor publice contractate de către Clubul Sportiv „VIITORUL” Vaslui.
 • Dispune masuri pentru promovarea spiritului de fair-play si pentru combaterea si prevenirea violentei si dopajului in activitatea clubului;
 • Asigura si răspunde de integritatea, întreţinerea şi funcţionarea în condiţii optime a bazei materiale sportive din patrimoniul clubului;
 • Orice alte atribuţii, cu excepţia celor, date potrivit reglementarilor legale, in competenta altor organe.

 

 

 

CAPITOLUL VI

 

 

ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

 AL CLUBULUI SPORTIV „VIITORUL” VASLUI

 

Art.21.  Principalele atribuţii ale compartimentului financiar-contabil sunt următoarele:

 1. întocmeşte şi prezintă spre aprobarea directorului, proiectul de buget anual de venituri si cheltuieli si urmăreşte derularea si transmiterea acestuia la termenele stabilite ;
 2. elaboreaza si transmite Ministerului Tineretutui si Sportului, repartizarea pe trimestre a creditelor aprobate; avizeaza propunerile de modificare a acestora;
 3. intocmeste si transmite Ministerului Tineretutui si Sportului solicitarea lunara de fonduri de la bugetul statului si urmăreşte, după caz, realizarea programului anual de investiţii, reparaţii capitale si dotări ;
 4. înregistrează in evidenta financiar-contabila toate operaţiunile pe baza de documente legal întocmite şi aprobate; organizeaza activitatea de executie a bugetului si tine evidenta angajamentelor legale, a platilor efectuate si intocmeste situatiile privind raportarea acestora in termen ;
 5. tine evidenta sintetica si analitica a cheltuielilor după natura lor ;
 6. tine evidenta financiar-contabila a veniturilor extrabugetare;
 7. intocmeste si supune spre aprobare proiecte dedecizii si instructiuni referitoare la domeniul de activitate al compartimentului, precum si alte documente care se refera la fondurile publice si/sau patrimoniul clubului;
 8. organizează sistemul de circulaţie interna a documentelor de evidenta primara;
 9. organizează controlul gestionar de fond, inventarierea anuala a patrimoniului si după caz, casarea anuala a patrimoniului ;
 10. organizează activitatea de  control ierarhic operativ curent, precum si cea de control financiar-preventiv ;
 11. colaboreaza cu compartimentele de specialitate din cadrul DJTS Vaslui, MTS, prefectura si alte organe ale administratiei publice locale, pentru realizarea atributiilor ce revin compartimentului economic;
 12. tine evidenta bunurilor aflate in patrimoniul si in administrarea clubului si comunica MTS la termenele stabilite, modificarile intervenite;
 13. lunar intocmeste balantele de verificare, analizeaza situatia financiara a clubului si face propuneri de rentabilizare a activitatii acesteia; întocmeşte notele contabile si centralizatoare pentru debitarea, respectiv creditarea conturilor ;
 14. întocmeşte statele de plata ale salariaţilor, urmărind efectuarea reţinerilor legale si virarea acestora la BS, BAS si BFS calculează conform normelor legale în vigoare, salariile personalului angajat;
 15. efectuează chenzinal si ori de cate ori este nevoie, calculul si plata drepturilor băneşti (salarii, concedii de odihna, medicale etc.) ;
 16. trimestrial intocmeste situatia financiara, iar dupa aprobare o transmite Ministerului Tineretului si Sportului;
 17. furnizeaza informatii cu privire la situatia patrimoniala a clubului, atunci cand i se solicita;
 18. intocmeste si urmareste avizarea si aprobarea documentelor privind angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor materiale si servicii ale clubului;
 19. intocmeste orice alte situatii financiar-contabile prevazute de actele normative in vigoare sau la solicitarea conducerii Ministerului Tineretului si Sportului, a altor institutii centrale si locale;
 20. tine evidenta documentelor intrate in cadrul compartimentului, precum si a celor elaborate de acesta;
 21. selecteaza si grupeaza in dosare si transmite spre pastrarea arhivei clubului documentele financiar contabile;
 22. întocmeşte planul de casa si tine evidenta contabila a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, materialelor si mijloacelor băneşti ;
 23. organizează baza de date si arhiva financiar-contabila;

In domeniul resurselor umane :

 1. elaboreaza anual sau ori de cate ori se impune, statul de funcţii si de personal al clubului, il actualizeaza atunci cand intervin modificari in structura organizatorica, de personal sau in drepturile de salarizare si il supune spre aprobare conducerii in conditiile legii;
 2. întocmeşte si avizeaza proiectele de decizii ale directorului pentru aspectele care vizeaza domeniul sau de activitate;
 3. raspunde de sistemul de salarizare la nivelul clubului si asigura, in baza dispozitiilor legale managementul resurselor umane;
 4. colaboreaza la intocmirea regulamentelor, deciziilor, instructiunilor,precum si a altoracte cu caracter normativ elaborate de catre club;
 5. stabileste necesarul lunar de fonduri la titlul „Cheltuieli de personal” si transmite Compt. Financiar – Contabil propuneri privind modificarea bugetului pentru domeniul resurselor umane;
 6. intocmeste lunar statele de plata si declaratiile privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate si asigura transmiterea acestora catre organele abilitate, in termenele prevazute de lege;
 7. avizeaza documentele privind angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor de personal, exclusiv cheltuieli de deplasare;
 8. avizeaza notele de fundamentare, precum si documentele de angajare a cheltuielilor privind perfectionarea profesionala a personalului din cadrul clubului;
 9. intocmeste si tine evidenta fiselor fiscale si le transmite, in termenul legal stabilit, atat organelor fiscale, cat si salariatilor din cadrul clubului;
 10. intocmeste programarea concediilor de odihna, pentru salariatii clubului si tine evidenta acestora;
 11. gestioneaza fisele de post pentru personalul din cadrul clubului;
 12. organizeaza in conditiile legii, concursurile pentru ocuparea posturilor de executie vacante si temporar vacante si gestioneaza aceste posturi cu acordul prealabil al conducerii;
 13. intocmeste si elaboreaza, in colaborare cu compartimentele de specialitate, bibliografia si tematica, precum si documentele privind procedura prealabila organizarii concursurilor, cat si cele privind finalizarea acestora si participa in comisiile de concurs si a celor de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante;
 14. transmite catre toate compartimentele clubului, criteriile pe baza carora se face evaluarea performantelor profesionale individuale, monitorizeaza procesul de evaluare a personalului din aparatul propriu, primeste si pastreaza rapoartele de evaluare;
 15. intocmeste documentele de incadrare, detasare, suspendare sau incetare a raporturilor de munca pentru personalul din cadrul clubului si stabileste drepturile salariale, potrivit prevederilor legale in vigoare;
 16. intocmeste documentele privind reincadrarile, indexarile salariale, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
 17. intocmeste, actualizeaza si tine evidenta dosarelor de personal;
 18. verifica si tine evidenta pontajelor lunare, pentru tot clubul;
 19. intocmeste documentatia in vederea cercetarii abaterilor disciplinare si asigura secretariatul comisiilor constituite in acest scop, in baza referatelor compartimentelor respective, temeinic justificate, punand la dispozitie toate informatiile in acest sens;
 20. intocmeste raportarile solicitate de catre Ministerul Finantelor Publice, Institutul National de Statistica si alte organe ale administratiei publice, privind numarul de personal si drepturile salariale;
 21. intocmeste registrul general de evidenta al salariatilor, opereaza in acesta inregistrarile prevazute de lege si asigura depunerea sa potrivit actelor normative in domeniu;
 22. intocmeste si elibereaza, la cerere, documente specifice activitatii de resurse umane, cu respectarea prevederilor legale; acorda consiliere de specialitate la solicitarea compartimentelor din cadrul clubului;completeaza si tine evidenta legitimatiilor de serviciu pentru personalul clubului;
 23. indeplineste alte sarcini ce i se repartizeaza, in limita prevederilor legale in vigoare.

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VII

 

ATRIBUŢIILE FUNCŢIEI DE SECRETARIAT

 A CLUBULUI SPORTIV „VIITORUL” VASLUI

 

 

Art.22. Atribuţiile funcţiei de secretariat sunt următoarele:

 1. Executa lucrari de secretariat ale clubului privind corespondenta, evidenta deciziilor emise de director, multiplica si distribuie documentele;
 2. Realizeaza inregistrarea documentelor primite si respectarea circuitului stabilit prin decizia directorului;
 3. Organizeaza, gestioneaza si pastreaza arhiva clubului; executa redactarea sau multiplicarea documentelor si organizeaza expedierea acestora potrivit destinatiilor;
 4. Intocmeste referatul de necesitate pentru achizitionarea materialelor si consumabilelor necesare desfasurarii activitatii clubului;
 5. Organizeaza si asigura, in conformitate cu prevederile legale, liberul acces la informatiile de interes public si rezolvarea petitiilor;
 6. Inregistreaza petitiile primite si le transmite operativ cu rezolutia directorului, compartimentelor spre rezolvare si urmareste ca acestea sa fie solutionate in termen legal;
 7. Transmite in termen legal raspunsuri catre petenti si raspunde de confidentialitatea datelor pana la solutionarea acestora;
 8. Asigura activitatea de primire, înregistrare, repartizare si predare a corespondentei  la cabinetul directorului, precum si expedierea acestora la destinatar după inscrierea rezolutiei;
 9. Organizează audientele directorului;
 10. Asigura multiplicarea materialelor elaborate de către conducerea Clubului Sportiv „VIITORUL” Vaslui;
 11. Asigura  aprovizionarea cu materiale necesare a secretariatului, precum si a birourilor clubului;
 12. Asigura modul de ţinere a evidenţei, învoirilor şi concediilor;
 13. Asigura modul de întocmire a deciziilor si felul în care se întocmeşte pontajul;
 14. Asigura întocmirea si actualizarea dosarelor personale ale sportivilor;
 15. Asigura întocmirea actelor de transfer sau legitimari a sportivilor;
 16. Asigura intocmirea calendarelor competitionale pentru fiecare disciplina sportiva, la inceputul fiecarui an calendaristic;
 17. Asigura urmariea rezultatelor in urma participarii la competitii si actualizarea permanenta a bazei de date electronice a performantelor sportive;
 18. Asigura întocmirea condicii de prezenta a salariatilor;
 19. Asigura întocmirea raportului trimestrial, privind intreaga activitate sportiva a institutiei;
 20. Asigura respectarea termenelor pe diferite situatii solicitate de catre forurile superioare;
 21. Asigura pastrarea tuturor documentelor primite sau intocmite de institutie, in dosare pe ani de activitate si disciplina sportiva;
 22. Asigura înregistrarea tuturor actelor elaborate de catre salariati si distribuirea acestora in compartimente in functie de solicitari si rezolutia conducerii unitatii ;

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VIII

 

TIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL DE ODIHNĂ

 

Art. 23.(1) Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână, realizate în săptămâna de lucru de 5 zile  şi este de regulă în intervalul:

-    8,00 -16,00, în zilele de luni, marţi, miercuri, joi şi vineri.

(2) În intervalul de timp prevăzut la alin. (1), salariaţii se află în timpul programului de lucru, având obligaţia de a respecta regulile privind disciplina muncii în unitate şi de a efectua activităţile necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.

 

Art.24. Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusive orele suplimentare.

 

Art. 25.(1) Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauză.

(2) Programele individualizate de muncă presupun un mod de organizare flexibil a timpului de muncă.

Art. 26. (1)Evidenţa prezenţei la serviciu se ţine pe baza condicii de prezenţă, în care personalul va semna zilnic, la începutul şi sfârşitul programului de lucru.

(2) Situaţia prezenţei la serviciu se întocmeşte pe fişe colective de pontaj, pe baza condicii de prezenţă, de către persoana împuternicită cu aceasta.

(3) Înscrierile de date false în condica de prezenţă sau în foile colective de prezenţă constituie abatere disciplinară şi va fi sancţionată conform prevederilor prezentului Regulament şi legislaţiei în vigoare. De corectitudinea datelor înscrise in condica de prezenţă si de transmiterea corecta a prezentei către director, se fac responsabili cei care răspund de întocmirea fisei colective de pontaj.

(4) În cazul în care întârzierea sau absenta s-a datorat unei situaţii neprevăzute sau a unor motive independente de voinţa angajatului (boală, accident, etc.) salariatul are obligaţia de a informa, in cel mai scurt timp, maxim în 24 de ore, pe directorul sau.

 

Art. 27. Secretariatul clubului ţine evidenţa întârzierilor, învoirilor, a concediilor de boală, de studii şi fără plată şi, separat, a concediilor de odihnă.

 

Art. 28.(1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:

-    1 şi 2 ianuarie;

-    24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Romane;

-    prima şi a doua zi de Paști;

-    1 mai, ziua – Ziua Internationala a Muncii;

-    prima si a doua zi de rusalii

-    Adormirea Maicii Domnului

-    Sfantul Apostol Andrei cel Intai chemat, Ocrotitorul Romaniei

-    1 decembrie – Ziua Nationala a Romaniei

-    prima şi a doua zi de Crăciun

-    doua zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora.
(2) Acordarea zilelor libere se face de catre angajator.

Art. 29. În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaţii au dreptul la zile libere plătite care nu se includ în durata concediului de odihnă, astfel:

 • căsătoria salariatului .................................5 zile lucrătoare,
 • căsătoria unui copil.................................. 3 zile lucrătoare,
 • căsătoria fraţilor/surorilor......................... 3 zile lucrătoare,
 • naşterea unui copil ...................................5 zile lucrătoare,
 • deces soţ, soţie, părinţi, socrii, copii, fraţi, surori sau bunici.........................................................3 zile lucrătoare
 • donatorii de sânge .................................... conform legii
 • schimbarea locului de muncă cu schimbarea reşedinţei - 5 zile lucrătoare

 

Art. 30. (1) Salariaţii pot presta muncă peste durata normală a timpului de lucru. Această muncă este considerată muncă suplimentară şi se compensează cu timp liber corespunzător.

(2) În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzător nu a fost posibilă în următoarele 30 de zile după efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plăti, în luna următoare, la un tarif derivat din salariul de bază majorat, cu un spor stabilit astfel:

-    spor egal cu 75 % din salariul de bază pentru primele două ore de depăşire a duratei normale a zilei de lucru;

-    spor egal cu 100 % din salariul de bază pentru orele următoare şi pentru orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

 

Art. 31. Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la art. 30 alin. (2) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de director, existând, totodată, şi acordul salariatului, fără a se depăşi 360 de ore anual.

Art.32. (1) Munca in schimburi reprezinta orice mod de organizare a programului de lucru, potrivit caruia salariatii se succed unul pe altul la acelasi post de munca, potrivit unui anumit program, inclusiv program rotativ, si care poate fi de tip continuu sau discontinuu, implicand pentru salariat necesitatea realizarii unei activitati in intervale orare diferite in raport cu o perioada zilnica sau saptamanala, stabilita prin contractul individual de munca.

(2) Salariat in schimburi reprezinta orice salariat al carui program de lucru se inscrie in cadrul programului de munca in schimburi.

Art.33.(1) Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica.

(2) In cazul in care repausul in zilele de sambata si duminica ar prejudicia interesul public sau desfasurarea normala a activitatii, repausul sapatamanal se va acorda ulterior, doua zile consecutive in zile lucratoare, fara a depasi saptamana urmatoare.

 

 

 

CAPITOLUL IX

 

CONCEDIILE

 

Art.34.(1) Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor.

(2) Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări.

(3) Concediul anual de odihnă va putea fi fracţionat la solicitarea salariatului, una din fracţiuni va trebui să fie de cel puţin 15 zile lucrătoare. Cealaltă parte va trebui acordată şi luată până la sfârşitul anului în curs.

(4) Programarea concediilor de odihnă se va face la sfârşitul anului, pentru anul următor, de către conducerea unităţii, cu consultarea  salariaţilor.

(5) Ordinea efectuării concediilor de odihnă va fi stabilită eşalonat în tot cursul anului, ţinându-se seama de buna desfăşurare a activităţii, dar şi de interesele personalului.

 

Art.35.(1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), efectuarea concediului în anul următor este permisă numai în cazurile expres prevăzute de lege.

(3) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă, proporţional cu perioada efectiv lucrată.

(4) La determinarea îndemnizaţiei de concediu de odihnă se vor lua în calcul, pe lângă salariul de bază, şi sporurile de care se beneficiază, potrivit legii.

(5) Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către angajator cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.

 

Art.36. Durata efectivă a concediului de odihnă anual se acordă proporţional cu numărul de zile de activitate prestată în anul calendaristic în cauză.

 

Art.37. Salariaţii care pe lângă funcţia de bază îndeplinesc - prin cumul - şi o altă funcţie cu normă întreagă, au dreptul la concediu de odihnă plătit numai pentru funcţia de bază, respectiv de la unitatea în care au funcţia.

Art.38.(1) Salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională.

(2) Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plata.

(3) Concedii fără plată pot fi acordate şi pentru interese personale, în cazuri excepţionale, cu respectarea dispoziţiilor contractului colectiv de muncă, pe durate determinate, stabilite prin acordul părţilor, avându-se în vedere atât interesele salariatului, cât şi necesitatea asigurării funcţionării serviciului respectiv.

(4) Cererea cu privire la acordarea concediului fără plată, în condiţiile alin. 2 şi 3, vizată de către seful ierarhic, va fi depusă la registratura clubului şi va fi supusă aprobării conducerii instituţiei.

 

 

 

CAPITOLUL X

 

SALARIZAREA

 

Art.39.(1) Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani, în moneda naţională.

(2) Salariul cuprinde salariul de bază, îndemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri.

 

Art.40. Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale angajatorilor.

 

Art.41.(1) Salariul de bază se stabileşte în raport cu răspunderea, dificultatea şi complexitatea sarcinilor, precum şi cu nivelul de pregătire necesar funcţiei ocupate, respectiv cu calitatea prestaţiei anterioare şi cu performanţele obţinute, în concordanţă cu fisa anuala de evaluare si a  dispoziţiilor legislaţiei în vigoare cu privire la sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul din învăţământul superior de stat.

(2) Sporurile la salariul de bază vor fi acordate pentru vechimea în muncă şi în funcţie de rezultatele obţinute, pentru condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pentru munca desfăşurată peste programul normal de lucru,  pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de baza.

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL XI

 

FORMAREA PROFESIONALA

 

 

Art.42. Formarea profesională a salariaţilor are următoarele obiective principale :

 1. adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale locului de muncă;
 2. obţinerea unei calificări profesionale;
 3. actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi locului de muncă şi perfecţionarea pregătirii profesionale pentru ocupaţia de bază;
 4. dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode şi procedee moderne, necesare pentru realizarea activităţilor profesionale;

Art.43.(1) Participarea la cursuri sau stagii de formare profesională poate fi iniţiată de angajator sau de salariat, cu respectarea dispoziţiilor legale, a prezentului Regulament de Ordine Interioară şi a contractului individual de muncă, astfel încât atitudinea părţilor să nu constituie abuz de drept.

(2) Modalitatea concretă de formare profesională, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata formării profesionale, precum şi orice alte aspecte legate de formarea profesională, inclusiv obligaţiile contractuale ale salariatului în raport cu C.S.”VIITORUL”, care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, se stabilesc prin acordul părţilor şi fac obiectul unor acte adiţionale la contractele individuale de muncă.

 

Art.44. Formarea profesională şi evaluarea cunoştinţelor salariaţilor C.S.”VIITORUL”, se poate realiza prin următoarele forme:

 1. a)    participarea la cursuri organizate de către universitati sau alte instituţii abilitate;
 2. b)    stagii de practică şi specializare în ţara şi în străinătate;
 3. c)    alte forme de pregătire convenite, prevazute de legislaţia în vigoare;

 

Art.45.(1) În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională este iniţiată de C.S.”VIITORUL”Vaslui, toate cheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate de către C.S.”VIITORUL” Vaslui, în calitate de angajator.

(2) În cazul în care, în condiţiile prevăzute la alin. (1), participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională presupune scoaterea parţială din activitate, salariatul participant va beneficia de drepturi salariale astfel:

 1. a) dacă participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioada ce nu depăşeşte 25% din durata zilnica a timpului normal de lucru, acesta va beneficia, pe toată durata formării profesionale, de salariul integral corespunzător postului şi funcţiei deţinute, cu toate indemnizaţiile, sporurile şi adaosurile la acesta;
 2. b)    dacă participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioada mai mare de 25% din durata zilnică a timpului normal de lucru, acesta va beneficia de salariul de bază şi,după caz, de sporul de vechime.

(3) Dacă participarea la cursurile sau la stagiul de formare profesională presupune scoaterea integrală din activitate, contractul individual de munca al salariatului respectiv se suspendă, salariatul beneficiind de o indemnizaţie plătită de angajator, prevăzută în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de muncă, după caz.

(4) Pe perioada suspendării contractului individual de muncă în condiţiile prevăzute la alin.(3), salariatul beneficiază de vechime în muncă, această perioadă fiind considerată stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat.

 

 

 

 

CAPITOLUL XII

 

REGULI  PRIVIND  RĂSPUNDEREA  JURIDICĂ  A  PERSOANELOR AFLATE  ÎN  RAPORTURI  JURIDICE  DE  MUNCĂ  CU  C.S.”VIITORUL” VASLUI

 

Art. 46. Salariaţii C.S.”VIITORUL” Vaslui  au următoarele obligaţii de disciplină a muncii:

 1. a) să respecte programul de lucru, conform dispoziţiilor art. 23-24 din prezentul Regulament;
 2. b) să se achite de sarcinile de serviciu ce fac obiectul fişei postului, precum şi cele solicitate de superiorii ierarhici, prompt, eficient, calitativ şi în acord cu procedurile şi celelalte reglementări în vigoare;
 3. c) să participe cu simţ de răspundere la instructajul introductiv şi la cele periodice de protecţia muncii şi de prevenire si stingere a incendiilor;
 4. d) să aplice şi să respecte normele legale de securitate şi sănătate în muncă, de prevenire şi stingere a incendiilor;
 5. e) să respecte circuitul oficial al documentelor; toate documentele care intră in instituţie vor fi înregistrate la Registratura clubului;
 6. f) să poarte la locul de muncă o ţinută decentă şi să aibă o comportare civilizată şi demnă;
 7. g) să dea dovadă, la locul de muncă, atât în relaţia cu colegii, cât şi în interacţiunea cu terţe persoane, de solicitudine şi principialitate;
 8. h) să anunţe cu maximă promptitudine superiorul ierarhic despre orice situaţie de pericol iminent despre care are ştiinţă;
 9. i)  să anunţe, în cazul unor situaţii excepţionale, în cel mult 24 de ore, şefii ierarhici, în situaţia în care sunt obligaţi să lipsească de la serviciu din motive de sănătate, constatate prin acte legal eliberate, care trebuie prezentate până cel târziu în prima zi de revenire la locul de muncă. Neanunţarea incidentului în termen, determină nerecunoaşterea de către conducerea C.S.”VIITORUL” Vaslui,  a certificatului medical şi pontarea salariatului absent, ca nemotivat;
 10. j) să-şi efectueze verificarea medicală la angajare şi periodică, pe durata executării contractului individual de muncă;
 11. k) să anunţe despre orice modificare a datelor personale intervenite în situatia sa;
 12. l) să nu divulge informaţii administrative şi / sau ştiinţifice cu regim intern special  unor persoane neautorizate să le cunoască, din interiorul sau din afara unitatii;
 13. m) să respecte şi să asigure, pe toată durata derulării contractului individual de muncă, confidenţialitatea cu privire la datele cu caracter personal ale colegilor, inclusiv referitoare la salariile acestora, în condiţiile prevederilor contractului colectiv de muncă aplicabil.

Art.47. Salariaţilor C.S.”VIITORUL” Vaslui le este interzis:

 1. a) să consume băuturi alcoolice în timpul programului de lucru sau să se prezinte la serviciu în stare de ebrietate sau sub influenţa băuturilor alcoolice;
 2. b) să presteze munci contrare recomandărilor medicale;
 3. c) să adreseze injurii şi / sau jigniri celorlalţi membri ai comunităţii C.S.”VIITORUL” Vaslui, indiferent de raporturile ierarhice;
 4. d) să hărţuiască şi / sau să calomnieze alţi membri ai comunităţii C.S.”VIITORUL” , indiferent de raporturile ierarhice;
 5. e) să desfăşoare în incinta C.S.”VIITORUL” Vaslui, activităţi politice de orice fel;
 6. f) sa utilizeze numele C.S.”VIITORUL” Vaslui, în scopuri care pot duce la prejudicierea prestigiului instituţiei;
 7. g) să comită orice alte fapte interzise de prevederile legale în vigoare;
 8. h) sa desfasoare in incinta C.S.”VIITORUL” Vaslui activitati cu caracter personal si de atragere a unor venituri cu caracter banesc in folos propriu.

 

CAPITOLUL XIII

 

RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ

 

Art.48.(1) Orice acţiune sau  inacţiune, săvârşită cu vinovăţie de către personalul clubului, prin care au fost încălcate îndatoririle de serviciu, normele de conduită profesională si civică prevăzute de lege, regulamentul de ordine interioară, contractul individual de muncă sau dispoziţiile legale ale directorului, constituie abatere disciplinară, se vor pune în discuţie în cadrul Comisiei de Etică a Clubului si se sancţionează conform prevederilor prezentului regulament şi a regulamentului de etică a C.S.”VIITORUL”Vaslui.

(2) Constituie abatere disciplinară următoarele fapte:

 1. întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
 2. neglijenta repetată în rezolvarea lucrărilor;
 3. desfăşurarea altor activităţi decât cele stabilite prin fisa postului în timpul orelor de program sau efectuarea de intervenţii pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal, sau care nu intră în competenta de soluţionare;
 4. desfăşurarea unei activităţi personale sau private în timpul orelor de program;
 5. refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile si atribuţiile de serviciu;
 6. nesupravegherea colectivului de sportivi (copii) in timpul antrenamentelor ;
 7. solicitarea sau primirea de cadouri sau castiguri banesti în scopul îndeplinirii sau neîndeplinirii atribuţiilor de serviciu, al furnizării unor informaţii sau facilitării unor servicii care să dăuneze activităţii instituţiei cat si insuşirea de venituri necuvenite din taxele de inscriere la iniţiere prin nedepunerea in casieria unitaţii;
 8. lipsa nemotivată de la serviciu sau întârzierea repetată la serviciu;
 9. părăsirea instituţiei în timpul orelor de program fără ordin de serviciu sau aprobarea directorului;
 10. manifestările care aduc atingere prestigiului si autorităţilor clubului;
 11. exprimarea sau desfăşurarea, în calitate de salariat, în timpul programului de lucru, a unor opinii sau activităţi publice cu caracter politic;
 12. încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese  si interdicţii stabilite prin lege;
 13. introducerea, distribuirea, facilitarea introducerii sau distribuirii în unitate a băuturilor alcoolice, pentru a fi consumate la locul de muncă precum si intrarea şi rămânerea în unitate sub influenţa băuturilor alcoolice;
 14. scoaterea de bunuri materiale aflate in patrimoniul C.S.”VIITORUL” Vaslui, fără forme legale, înstrăinarea acestora sau utilizarea lor în scopuri personale;
 15. desfăşurarea de activităţi ca salariaţi, administratori, sau prestatori de servicii la alte persoane fizice sau juridice, în timpul programului de lucru;
 16. sustragerea de la responsabilitaţile impuse prin fişa postului cât şi ducerea în eroare prin declaraţii mincinoase a conducatorului unităţii;
 17. orice alte fapte considerate abateri disciplinare prin prezentul regulament sau lege specială;

 

Art.49. Interzicerea şi sancţionarea hărţuirii sexuale.  Nu se tolerează în cadrul relaţiilor de serviciu manifestări de hărţuire sexuală. Sunt considerate hărţuiri sexuale, acele gesturi, manifestări, comentarii insinuante, sau propuneri cu aluzii sexuale. Acestea pot crea o stare de stres în cadrul instituţiei şi pot conduce la degradarea atmosferei de lucru, scăderea productivităţii muncii şi a moralului angajaţilor. În sensul celor de mai sus, nu este permis angajaţilor şi sportivilor clubului să impună constrângeri, sau să exercite presiuni de orice altă natură în scopul obţinerii de favoruri de natură sexuală. Salariaţii, care vor fi autorii dovediţi ai unor fapte prevăzute mai sus, vor fi sancţionaţi conform prevederilor prezentului regulament.

 

Art.50.(1) Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă, conform Codului Muncii, în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:

 1. a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
 2. b) gradul de vinovăţie al salariatului;
 3. c) consecinţele abaterii disciplinare;
 4. d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
 5. e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

 

Art.51.(1) Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul, in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara, sunt:

 

 1. avertismentul scris;
 2. retrogradarea în funcţie cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea pe o perioadă ce nu poate depăşi 60 de zile;
 3. reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
 4. reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni, cu 5-10%;
 5. desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

(2) In cazul in care, prin statute profesionale aprobate prin lege speciala, se stabileste un alt regim sanctionator, va fi aplicat acesta. 
(3) Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen. Radierea sanctiunilor disciplinare se constata prin decizie a angajatorului emisa in forma scrisa.

Art.52. Constatarea, cercetarea, aplicarea si contestarea sancţiunilor disciplinare se face, potrivit prevederilor  Codului Muncii (L.53/2003).

 

Art.53.(1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură nu poate fi dispusă fără a se efectua o cercetare disciplinară prealabilă.

(2) Orice angajat cercetat disciplinar, beneficiază de prezumţia de nevinovăţie, fiindu-i respectat dreptul la apărare, conform dispoziţiilor prezentului Regulament şi a legislaţiei în vigoare.

(3) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte, precizându-se cel puţin obiectul, data, ora şi locul întrevederii.

(4) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (2) fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

(5) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea, toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare.

(6) Pentru cercetarea abaterii disciplinare şi propunerea sancţiunii, angajatorul constituie o comisie, din care vor face parte 3 – 5 membri, dintre care unul are rolul de preşedinte.

 

Art.54.(1) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei, exceptând situaţiile în care, din motive obiective nu s-a cunoscut existenţa abaterii disciplinare. În situaţia de excepţie, termenul de 6 luni se consideră a fi suspendat.

(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:

 1. descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
 2. precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul de muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariat;
 3. motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile;
 4. temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
 5. termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
 6. instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.

(3) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.

(4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.

(5) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.

 

Art.55. Dreptul de aparare al salariatilor: La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în serviciu a salariatului, precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate, în condiţiile prevăzute de lege.

Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicata decât după cercetarea prealabilă a faptei imputate şi după audierea salariatului. Audierea salariatului trebuie consemnata în scris, sub sancţiunea nulităţii.

Refuzul salariatului, de a se prezenta la audiere sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile imputate se consemnează într-un proces verbal. În astfel de cazuri sancţiunea poate fi aplicata.Acelaşi procedeu se va aplică şi în cazul personalului care refuză să se prezinte în vederea audierii.Sancţiunile disciplinare se aplică potrivit legii.
            Salariatul nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa tribunalului, solicitând anularea sau modificarea după caz, a deciziei sau a dispoziţiei de sancţionare.
Dacă s-a dovedit nevinovăţia persoanei sancţionate, persoanele cu rea credinţă care au determinat aplicarea sancţiunii disciplinare, răspund disciplinar, material, civil şi după caz penal.

 

 

CAPITOLUL XIV

 

 

RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ

 

Art.56.(1) C.S.”VIITORUL” Vaslui este obligat, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material din culpa angajatorului, în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul.

(2) În cazul în care angajatorul refuză să îl despăgubească pe salariat, acesta se poate adresa cu plângere instanţelor judecătoreşti competente.

 

Art.57.(1) Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor.

(2) Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie.

(3) Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau şi care nu mai pot fi restituite în natură sau dacă acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptăţit, este obligat să suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauză se stabileşte potrivit valorii acestora de la data plăţii.

 

Art.58.(1) Când paguba a fost produsă de mai mulţi salariaţi, cuantumul răspunderii fiecăruia se stabileşte în raport cu măsura în care fiecare a contribuit la producerea ei.

(2) Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată, răspunderea fiecăruia se stabileşte proporţional cu salariul său net de la data constatării pagubei şi,atunci când este cazul, şi în funcţie de timpul efectiv lucrat de la ultimul său inventar.

 

 

CAPITOLUL XV

 

 

REGULI  PRIVIND  RESPECTAREA  PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ŞI AL ÎNLATURARII ORICĂROR FORME DE ÎNCĂLCARE  A  DEMNITĂŢII

Art.59.(1) În C.S.”VIITORUL” Vaslui  relaţiile de muncă dintre angajator şi angajaţi, precum şi relaţiile dintre angajaţi funcţionează pe principiul egalităţii de tratament, cu respectarea autorităţii conferite de lege structurilor administrative, a prevederilor din fişa postului precum şi a demnităţii fiecărui salariat.

(2) Toţi salariaţii C.S.”VIITORUL” Vaslui beneficiază de respectarea demnităţii şi a conştiinţei lor, fără nici o discriminare.

 

Art.60.(1) C.S.”VIITORUL” Vaslui asigură întreg cadrul organizatoric, în vederea evitării tuturor formelor de discriminare directă sau indirectă faţă de salariaţi, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, etnie, naţionalitate, religie, rasă, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă sau activitate sindicală.

(2) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau preferinţă, care sunt întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile menţionate la alin.(1), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea sau înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute în legislaţia muncii.

(3) Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevăzute la alin. (1), dar care produc acelaşi efect ca şi în cazul discriminării directe.

 

Art.61.(1) Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare.

(2) Orice tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei legat de sarcină sau de concediul de maternitate constituie discriminare în sensul prezentului Regulament de Ordine Interioară.

(3) Este interzis să i se solicite unei candidate, în vederea angajării, să prezinte un test de graviditate şi să semneze un angajament că nu va rămâne însărcinată sau că nu va naşte pe durata de valabilitate a contractului individual de muncă.

 

 

CAPITOLUL XVI

 

PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ

 

Art.62.(1) Conducerea C.S.”VIITORUL” Vaslui se obligă să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi sănătăţii salariaţilor, în toate aspectele legate de muncă.

(2) Măsurile privind securitatea si sănătatea în muncă, nu creează obligaţii financiare pentru angajaţi.

 

Art.63.(1) Fiecare salariat are obligaţia să asigure aplicarea măsurilor referitoare la securitatea si sănătatea sa in munca, precum si a celorlalţi salariaţi.

(2) Pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de securitate si sănătate, personalul are următoarele obligaţii:

 1. a)   să îşi însuşească si să respecte normele si instrucţiunile de protecţia muncii si măsurile de aplicare a acestora;
 2. b)   să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională, atât persoana proprie cât si a colegilor;
 3. c)   să aducă la cunoştinţă conducătorilor orice defecţiune tehnică sau altă situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;
 4. d)   să utilizeze corect echipamentele tehnice din dotarea instituţiei;
 5. e)   să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate a echipamentelor tehnice;

(3) Pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de securitate si sănătate, conducerea are următoarele obligaţii:

 1. a)   să asigure si să controleze cunoaşterea si aplicarea de către toţi angajaţii a prevederilor legale în domeniul protecţiei muncii;
 2. b)   să asigure cercetarea si evidenta accidentelor de muncă si a accidentelor uşoare suferite de personal si de sportivi;
 3. c)   să asigure materialele igienico-sanitare specifice activităţii desfăşurate;

 

Art.64.(1) În caz de evenimente deosebite, de accidente la locul de muncă, fiecare salariat va informa de urgentă directorul .

(2) Toate accidentele survenite în timpul serviciului, mai ales cele cu consecinţe grave, vor fi imediat aduse la cunoştinţa conducerii.

(3) Aceleaşi reguli vor fi respectate si în cazul accidentelor survenite pe traseul domiciliu - loc de muncă si invers.

 

Art.65.(1) Pentru a asigura securitatea la locul de muncă, salariaţii C.S.”VIITORUL” Vaslui, au următoarele obligaţii:

 1. a)    salariaţii răspund pentru respectarea normelor de igienă si de tehnica securităţii muncii;
 2. b)   fumatul este permis numai în locurile special stabilite si semnalizate corespunzător, de către personalul administrativ, fără a fi afectată buna desfăşurare a activităţii C.S.”VIITORUL” Vaslui.
 3. c)   se interzice în incinta instituţiei păstrarea, distribuirea sau vânzarea de substanţe sau medicamente al căror efect pot produce dereglări comportamentale;
 4. d)   se interzice introducerea, distribuirea sau înlesnirea introducerii băuturilor alcoolice în instituţie;

 

Art.66.(1) În cadrul responsabilităţilor sale, C.S.”VIITORUL” Vaslui, in calitate de angajator are obligaţia să ia măsurile necesare pentru:

 1. a)    asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor;
 2. b)    prevenirea riscurilor profesionale;
 3. c)    informarea şi instruirea lucrătorilor;
 4. d)    asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă.

(2) Implementarea măsurilor privind securitatea şi sănătatea in muncă se va face cu respectarea următoarelor principii generale de prevenire:

 1. a)    evitarea riscurilor;
 2. b)    evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
 3. c)    combaterea riscurilor la sursă; d)    adaptarea la progresul tehnic;
 4. e)    înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este  periculos sau cu ceea ce este mai puţin periculos;
 5. f)    dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, organizarea muncii, condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor din mediul de muncă;
 6. g)    adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie individuală;
 7. h)   furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor.

Fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.

 

 

CAPITOLUL XVII

 

DISPOZIŢII FINALE

 

Art.67.(1) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către personalul desemnat în acest sens de director.

(2) Clubul Sportiv „VIITORUL” Vaslui comunică, de regulă, cu reprezentanţii mass-media prin persoane autorizate să reprezinte clubul. Interviurile, declaraţiile, articolele, participarea la emisiuni de radio şi televiziune nu angajează Clubul Sportiv „VIITORUL” Vaslui, decât în măsura în care au fost autorizate.

 

(3) Conferinţele de presa se desfăşoară, pentru toate secţiile sportive, la sediul clubului, în sala de conferinte.

(4)  Sportivii si antrenorii pot acorda interviuri  după terminarea competiţiei sau jocului numai după ieşirea de la vestiare. Nu se acorda interviuri  imediat după încheierea jocului, competitiei, nici de catre sportivi si nici de către antrenori. Interviurile se acorda in spaţiul special amenajat pentru aceasta, la sala de joc.

 

Art.68.(1) Salariaţii C.S.”VIITORUL”Vaslui, care reprezintă instituţia în cadrul unor intalniri internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii si alte activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă tării si Clubului Sportiv „VIITORUL” Vaslui.

(2) În relaţiile cu reprezentanţii altor cluburi din strainatate, acestora le este interzis să exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.

(3) În deplasările externe, aceştia sunt obligaţi să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol si le este interzisă încălcarea legilor si obiceiurilor tării gazdă.

Art.69. Principiul de bază al atitudinii clubului faţă de sportiv este acela de prevenire, prin toate mijloacele, a posibilelor abateri.

Art.70. Prin sistemul acestor sancţiuni nu se urmăreşte ca sportivului să i se contabilizeze abateri involuntare şi singulare.

Art.71. Conducere Clubului Sportiv „VIITORUL” Vaslui, poate stabili la propunerea reprezentantilor sectiilor sportive, (personal tehnic) completarea sistemului premial sau al sancţiunilor;

În cazul abaterilor repetate, sancţiunea se majorează, în funcţie de gravitatea acestor abateri;

Art.72. Catalogul de abateri şi sancţiuni prin penalizări reprezintă un instrument concret pentru conducerea clubului in ce priveste îndrumarea sportivilor pe calea unui comportament profesionist.

Art.73. Nerespectarea acestor prevederi se sancţionează disciplinar şi financiar de către Conducere Clubului Sportiv „VIITORUL” Vaslui.

Art.74. Prezentul Regulament se completeaza cu prevederile legislatiei in vigoare privind organizarea muncii, igiena si securitatea muncii, disciplina muncii si raspunderea disciplinara, civila si penala.

Art.75. Prezentul Regulament de Ordine Interioară al Clubului Sportiv „VIITORUL” Vaslui, intră în vigoare începând cu data de 03.01.2015 şi este aprobat de conducerea Clubului Sportiv „VIITORUL” Vaslui.

Art.76. Aducerea la cunostinta salariatilor a prezentului Regulament de Ordine Interioara, se face prin grija conducerii, sub semnatura.

 

 

                                                                                    DIRECTOR,

                                                                                   Aliosa AXINTE

Top